АУДИТИ ЗАКУПІВЕЛЬ
ДЕРЖАВНІ І КОМЕРЦІЙНІ ЗАКУПІВЛІ
Аудит закупівель - об'єктивний, незалежний процес оцінювання відповідності закупівель (включаючи тендерні закупівлі: державні і комерційні закупівлі) встановленим законодавчим вимогам і вимогам, які встановлені самою організацією.
За діючим законодавством за допущені помилки і порушення у сфері державних закупівель, уповноважені особи Замовників несуть адміністративну і кримінальну відповідальність. За допущені помилки в комерційних закупівлях збитки несуть підприємства.
Під час здійснення перевірок, контролюючі органи перевіряють відповідність документів і форм звітності, передбачених "Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=921-2008-%EF), а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими для його виконання.
Під час інших перевірок (аудити замовників, аудити органів з сертифікації) також перевіряється діяльність по закупівлях, а саме: критерії до постачальників, оцінка постачальників, вибір постачальників, формулювання закупівельних вимог, контроль закупленої продукції/послуг.
Постійні зміни в нормативній базі у сфері державних закупівель приводить до великої кількості невідповідностей (порушень). При цьому навіть незначні порушення спричиняють за собою залучення уповноважених осіб Замовника до тієї або іншої відповідальності.
ЕКТЦ "ВАТТ" пропонує проведення аудиту закупівельної діяльності з оформленням звіту з аудиту (експертного висновку) з вказівкою невідповідностей встановленим вимогам (порушень, недоліків) і рекомендацій по їх найшвидшому усуненню.
Практичний досвід наших експертів допоможе попередити виникнення небажаних ситуацій в процесі проведення торгів, правильного оформлення всіх документів.

АУДИТЫ ЗАКУПОК
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАКУПКИ
Аудит закупок - объективный, независимый процесс оценивания соответствия закупок (включая тендерные закупки: государственные и коммерческие закупки) установленным законодательным требованиям и требованиям, которые установлены самой организацией.
По действующему законодательству за допущенные ошибки и нарушения в сфере государственных закупок, уполномоченные лица Заказчиков несут административную и уголовную ответственность. За допущенные ошибки в коммерческих закупках убытки несут предприятия.
Во время осуществления проверок, контролирующие органы проверяют соответствие документов и форм отчетности, предусмотренных "Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=921-2008-%EF), а также другими нормативно-правовыми актами, принятыми для его выполнения.
Во время других проверок (аудиты заказчиков, аудиты органов по сертификации) также проверяется деятельность по закупкам, а именно: критерии к поставщикам, оценка поставщиков, выбор поставщиков, формулирование закупочных требований, контроль закупленной продукции/услуг.
Постоянные изменения в нормативной базе в сфере государственных закупок приводит к большому количеству несоответствий (нарушений). При этом даже незначительные нарушения влекут за собой привлечение уполномоченных лиц Заказчика к той или иной ответственности.
ЭКТЦ "ВАТТ" предлагает проведение аудита закупочной деятельности с оформлением отчета по аудиту (экспертного заключения) с указанием несоответствий установленным требованиям (нарушений, недочетов) и рекомендаций по их скорейшему устранению.
Практический опыт наших экспертов поможет предупредить возникновение нежелательных ситуаций в процессе проведения торгов, правильного оформления всех документов.

Для справок и заказов: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефоны для справок: +З8 О44-З87 88 47, О5О-З11 88 47Головна сторінка

Експертно-консультаційний Центр "ВАТТ"

Ми пропонуємо наступні послуги

Консультаціі

Корпоративні семінари-практикуми

Документи для систем управління

Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"

Фото галерея

РУССКАЯ ВЕРСИЯ