Система комплаенс менеджменту (СКМ) з урахуванням вимог міжнародного стандарту ISO 37301:2021

Мета заходу

Удосконалення знань співробітників служб внутрішнього контролю, комплаенс-менеджерів, ризик-менеджерів

Програма
Контекст організації

1. Розуміння організації та її контексту.

Опис контексту

2. Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін.

Опис потреб та очікувань зацікавлених сторін

3. Визначення сфери дії системи комплаенс менеджменту.

4. СКМ та принципи сумлінного управління.

5. Зобов'язання з комплаенсу.
5.1. Ідентифікація зобов'язань з комплаенсу.
Перелік зобов'язань
5.2. Обслуговування зобов'язань з комплаенсу.
6. Ідентифікація, аналіз та оцінка комплаенс ризиків.
Методика оцінки ризиків


Лідерство в компанії

1. Лідерство та прибічність.
2. Політика комплаенс.
Приклади політики комплаенс
3. Організаційні ролі, обов'язки та повноваження в СКМ.
3.1. Призначення відповідальності за комплаенс в компанії.
3.2. Керівний орган та роль і відповідальність вищого керівництва.
3.3. Функції комплаенс.
3.4. Відповідальність керівництва компанії.
3.5. Відповідальність робітників компанії.
Приклад Положення


Планування

1. Дії, які стосуються комплаенс ризиків.
Приклади ризиків та дії
2. Цілі комплаенс та планування їх досягнення.


Підтримка

1. Ресурси.

2. Компетентність та підготовка.
3. Усвідомлення.
3.1. Поведінка. Роль вищого керівництва у заохоченні діяльності з комплаенс. Культура комплаенс.
4. Комунікації.
4.1. Внутрішні комунікації.
4.2. Зовнішні комунікації.
5. Документована інформація в СКМ.
5.1. Створення та оновлення документованої інформації.
5.2. Управління документованою інформацією.
Методика з управління документованою інформацією


Оперативна діяльність

1. Оперативне планування та контроль.

2. Встановлення контролю та процедур.
3. Аутсорсингові процеси.
Контроль аутсорсингових процесів


Оцінка діяльності

1. Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка.

Методика аналізу даних в СКМ
2. Аудит.
Методика аудиту СКМ
3. Аналіз настанови.


Удосконалення в СКМ

1. Невідповідність, недотримання та коригувальні дії.

Методика по роботі з невідповідностями, недотриманням та коригувальним діям
2. Постійне покращення.
Практичні заняття по роботі Персоналу в системі комплаенс менеджменту

Система антикорупційного менеджменту по ISO 37001:2016

Контекст організації

1. Розуміння організації та її контексту.
2. Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін.
3. Визначення сфери дії системи антикорупційного менеджменту (САМ).
4. Система менеджменту протидії корупції.
5. Оцінка ризиків, пов'язаних з корупцією.
Методика оцінки ризиків
Чек-листи
Приклади показників ризиків (KRI) компанії

Лідерство

1. Лідерство та зобов'язання.
1.1. Керівний орган.
1.2. Вище керівництво.
2. Політика протидії корупції.
Приклади
Політики компанії з протидії корупції
3. Організаційні функції, відповідальність та повноваження.
3.1. Посадові функції та відповідальність.
3.2. Служба забезпечення дотримання антикорупційних норм.
Приклад Положення про службу
3.3. Делегування прийняття рішень.

Планування

1. Дії з обробки антикорупційних ризиків та можливостей.
Форми оцінки. Приклади.
2. Целі в сфері протидії корупції та планування їх досягнення.

Забезпечення

1. Ресурси.
2. Компетентність.
2.1 Процедури працевлаштування.
3. Обізнаність та навчання по САМ.
4. Комунікації в САМ.
5. Документована інформація.
5.1. Загальні положення.
5.2. Створення та оновлення.
5.3. Управління документованою інформацією.
Методика управління документованою інформацією
Реєстри документів та актуалізація

Функціонування САМ

1. Оперативне планування та управління в САМ.
2. Комплексна перевірка.
Огляд типових ситуацій конфлікту інтересів
3. Заходи у фінансовій сфері.
4. Заходи у не фінансовій сфері.
5. Впровадження антикорупційних механізмів контролюючими організаціями та діловими партнерами.
6. Зобов'язання з протидії корупції.
7. Подарунки, представницькі витрати, пожертви та подібного роду вигоди.
8. Заходи при невідповідних механізмах протидії корупції.
9. Інформування про підозри.
Програма оповіщення про недоліки
10. Розлідування та застосування заходів у відношенні корупції.

Оцінка результатів діяльності в САМ

1. Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка.
Ризики змін.
2. Внутрішній аудит САМ.
Методика внутрішнього аудиту. Програма внутрішнього аудиту. Записи внутрішнього аудиту
3. Аналіз САМ менеджментом компанії.
3.1. Аналіз, який проводить вище керівництво.
3.2. Аналіз, який проводить керівний орган.
4. Аналіз, який проводить служба забезпечення відповідності антикорупційним нормам.
Методика аналізу даних

Удосконалення

1. Невідповідність та коригувальна дія в САМ.
Методика з невідповідностей та коригувальних дій
2. Постійне покращення САМ.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Система комплаенс менеджмента (СКМ) с учетом требований международного стандарта ISO 37301:2021

Цель мероприятия

Совершенствование знаний сотрудников служб внутреннего контроля, комплаенс-менеджеров, риск-менеджеров

Программа
Контекст организации

1. Понимание организации и ее контекста.

Описание контекста

2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

Описание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

3. Определение сферы действия системы комплаенс менеджмента.

4. СКМ и принципы добросовестного управления.

5. Обязательства по комплаенсу.

5.1. Идентификация обязательств по комплаенсу.
Перечень обязательств
5.2. Обслуживание обязательств по комплаенсу
.
6. Идентификация, анализ и оценка комплаенс рисков.

Методика оценки рисков


Лидерство в компании

1. Лидерство и приверженность.
2. Политика комплаенс.
Примеры политики комплаенс
3. Организационные роли, обязанности и полномочия в СКМ.
3.1. Назначение ответственности за комплаенс в компании.
3.2. Руководящий орган и роль и ответственность высшего руководства.
3.3. Функции комплаенс.
3.4. Ответственность руководства компании.
3.5. Ответственность работников компании.
Пример Положения


Планирование

1. Действия, касающиеся комплаенс рисков.
Примеры рисков и действия
2. Цели комплаенс и планирование их достижения.

Поддержка

1. Ресурсы.

2. Компетентность и подготовка.

3. Осознанность.

3.1. Поведение. Роль высшего руководства в поощрении деятельности по комплаенс. Культура комплаенс.

4. Коммуникации.
4.1. Внутренние коммуникации.
4.2. Внешние коммуникации.
5. Документированная информация в СКМ.
5.1. Создание и обновление документированной информации.
5.2. Управление документированной информацией
.
Методика по управлению документированной информацией


Оперативная деятельность

1. Оперативное планирование и контроль.

2. Установление контроля и процедур.

3. Аутсорсинговые процессы.
Контроль аутсорсинговых процессов

Оценка деятельности

1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка.

Методика анализа данных в СКМ

2. Аудит.

Методика аудита СКМ

3. Анализ руководства.


Совершенствование в СКМ

1. Несоответствие, несоблюдение и корректирующие действия.

Методика по работе с несоответствиями, несоблюдением и корректирующим действиям
2. Постоянное совершенствование.
Практические занятия по работе Персонала в системе комплаенс менеджмента


Система антикоррупционного менеджмента по ISO 37001:2016

Контекст организации

1. Понимание организации и ее контекста.
2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.
3. Определение области действия системы антикоррупционного менеджмента (САМ).
4. Система менеджмента противодействия коррупции.
5. Оценка рисков, связанных с коррупцией.
Методика оценки рисков
Чек-листы
Примеры показателей рисков (KRI) компании

Лидерство

1. Лидерство и обязательства.
1.1. Управляющий орган.
1.2. Высшее руководство.
2. Политика противодействия коррупции.
Примеры
Политики компании по противодействию коррупции
3. Организационные функции, ответственность и полномочия.
3.1. Должностные функции и ответственность.
3.2. Служба обеспечения соблюдения антикоррупционных норм.
Пример Положения о службе
3.3. Делегирование принятия решений.

Планирование

1. Действия по обработке антикоррупционных рисков и возможностей.
Формы оценки. Примеры.
2. Цели в области противодействия коррупции и планирование их достижения.

Обеспечение

1. Ресурсы.
2. Компетентность.
2.1 Процедуры трудоустройства.
3. Осведомленность и обучение по САМ.
4. Коммуникации в САМ.
5. Документированная информация.
5.1. Общие положения.
5.2. Создание и обновление.
5.3. Управление документированной информацией.
Методика управления документированной информацией
Реестры документов и актуализация

Функционирование САМ

1. Оперативное планирование и управление в САМ.
2. Комплексная проверка.
Обзор типовых ситуаций конфликта интересов
3. Меры в финансовой сфере.
4. Меры в не финансовой сфере.
5. Внедрение антикоррупционных механизмов контролируемыми организациями и деловыми партнерами.
6. Обязательства по противодействию коррупции.
7. Подарки, представительские расходы, пожертвования и подобного рода выгоды.
8. Меры при несоответствующих механизмах противодействия коррупции.
9. Информирование о подозрениях.
Программа оповещения о недостатках
10. Расследование и принятие мер в отношении коррупции.

Оценка результатов деятельности в САМ

1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка.
Риски изменений.
2. Внутренний аудит САМ.
Методика внутреннего аудита. Программа внутреннего аудита. Записи внутреннего аудита
3. Анализ САМ менеджментом компании.
3.1. Анализ, проводимый высшим руководством.
3.2. Анализ, проводимый управляющим органом.
4. Анализ, проводимый службой обеспечения соответствия антикоррупционным нормам.
Методика анализа данных

Совершенствование

1. Несоответствие и корректирующее действие в САМ.
Методика по несоответствиям и корректирующим действиям
2. Постоянное улучшение САМ.

Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: договорная.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua