Ексклюзивні тренінги
З питань участі:
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua

Організатор: ЕКТЦ "ВАТТ"

"Принципи управління не змінюються. Змінюються тільки засоби. Ви як і раніше повинні знайти потрібних для виконання роботи людей і знайти шлях, слідуючи якому вони зможуть виконати іі" (Правило №3, Сто правил керівників проектів NASA, Джері Меддон)

Ми пропонуємо Компаніям конкретні методики вдосконалення конкурентоспроможності. Краща міжнародна практика і вимоги міжнародних стандартів (ISO і ін.) врахована.

Основна задача серії тренінгів:
на основі сучасних підходів кращоі практики бізнесу навчити керівників і персонал удосконалювати свою діяльність і підвищувати конкурентоспроможність своєі Компаніі

Тематика тренінгів:
Конкурентні стратегіі (два дні)
Мета: розвинути практичні навики по розробці конкурентноі стратегіі для забезпечення конкурентоспроможності компаніі

Управління ризиками (два дні)
Мета: розвинути практичні навики по ідентифікацію ризиків Компаніі, іх оцінку на основі аналізу даних і управляти ризиками в практичній діяльності

Забезпечення безперервності бізнесу (два дні)
Мета: розвинути практичні навики по ідентифікації зовнішніх і внутрішніх загроз життєдіяльності Компаніі, створити регламенти для чітких практичних дій для превентивних заходів і для ліквідаціі мінімізаціі) наслідків ситуацій

Замовник і постачальник (один день)
Мета: розвинути практичні навики для роботи у сфері взаємостосунків "постачальник-замовник - договір і аналіз договору, скарги і рекламації, перевірки постачальників

Аутсорсинг (один день)
Мета: розвинути підходи і практичні навики до використовування і оцінки процесів аутсорсинга (субпідрядна діяльність) через контракти, взаємодію і контроль по критеріях/показникам

Активне виробництво (один день)
Мета: розвинути практичні навики за принципами організації сучасного виробництва через використовування принципів порядку "5S", обслуговування "TPM", поліпшення "кайдзен"

Корпоративні стандарти (один день)
Мета: розвинути практичні навики по створенню і розвитку корпоративних стандартів взаємноі відповідальності

Внутрішні оцінки і самооцінки (два дні)
Мета: розвинути практичні навики по проведенню оцінки і самооцінки для визначення "вузьких місць" і потенціалів вдосконалення роботи людей, підрозділів, Компанії на основі підходів кращої практики бізнесу

Результативність і ефективність збалансованої системи менеджменту (два дні)
Мета: розвинути навики по застосуванню сучасних підходів створення і розвитку збалансованої інтегрованої системи менеджменту Компанії, що враховує вимоги міжнародних стандартів

Потенціали вдосконалення бізнесу Компаніі(два дні)
Мета: розвинути практичні навики по розвитку бізнесу на основі аналізу показників діяльності Компанії і аналізу зовнішнього середовища, формулювання і контроль проектів розвитку

Тренінг: логістичні оператори і торгові сіті - вимоги по продуктах харчування і сільгосппродукціі
Мета: розвинути практичні навики персоналу логістичних операторів і ритейлеров по знанню і виконанню вимог національних і міжнародних вимог.
На тренінгу розглядаються національні і міжнародні вимоги, підходи до організації їх виконання, вимоги до людей, приміщень, устаткування, транспорту.
Даються практичні рекомендації по складанню і контролю договорів/контрактів, оцінці діяльності, роботі з скаргами, коректуючим заходам.

Тренінг: впровадження сучасних систем менеджменту у ритейлерів
Мета: розвинути практичні навики персоналу ритейлеров по впровадженню сучасних систем менеджменту (GMP,IFS, BRC, HACCP, EUREPGAP, QS).
На тренінгу розглядаються сучасні системи менеджменту, вживані кращими ритейлерами.
Даються практичні рекомендаціі по розробці документів, роботі з персоналом при впровадженні.

Організатор: ЕКТЦ "ВАТТ"

Цільова аудиторія: Керівники компаній і іх заступники, члени рад директорів, керівники і провідні фахівці департаментів

"Поточна діяльність звичайно не залишає часу для того, щоб ви могли думати. Ви повинні викроїти час для того, щоб понюхати троянди. При вашій роботі ви повинні мати час для того, щоб зрозуміти наслідки ваших дій" (Правило №8 Сто правил керівників проектів NASA, Джері Меддон)

Эксклюзивные тренинги
По вопросам участия:
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua

Организатор: ЭКТЦ "ВАТТ"

"Принципы управления не изменяются. Меняются только средства. Вы по прежнему должны найти нужных для выполнения работы людей и найти путь, следуя которому они смогут выполнить её" (Правило №3, Сто правил руководителей проектов NASA, Джерри Мэддон)

Мы предлагаем Компаниям конкретные методики совершенствования конкурентоспособности. Лучшая международная практика и требования международных стандартов (ISO и др.) учтены.

Основная задача серии тренингов:
на основе современных подходов лучшей практики бизнеса научить руководителей и персонал совершенствовать свою деятельность и повышать конкурентоспособность своей Компании

Тематика тренингов:
Конкурентные стратегии (два дня)
Цель: развить практические навыки по разработке конкурентной стратегии для обеспечения конкурентоспособности компании

Управление рисками (два дня)
Цель: развить практические навыки по идентификацию рисков Компании, их оценку на основе анализа данных и управлять рисками в практической деятельности

Обеспечение непрерывности бизнеса (два дня)
Цель: развить практические навыки по идентификации внешних и внутренних угроз жизнедеятельности Компании, создать регламенты для четких практических действий для превентивных мер и для ликвидации (минимизации) последствий ситуаций

Заказчик и поставщик (один день)
Цель: развить практические навыки для работы в сфере взаимоотношений "поставщик-заказчик" - договор и анализ договора, жалобы и рекламации, проверки поставщиков

Аутсорсинг (один день)
Цель: развить подходы и практические навыки к использованию и оценке процессов аутсорсинга (субподрядная деятельность) через контракты, взаимодействие и контроль по критериям/показателям

Активное производство (один день)
Цель: развить практические навыки по принципам организации современного производства через использование принципов порядка "5S", обслуживания "TPM", улучшения "кайдзен"

Корпоративные стандарты (один день)
Цель: развить практические навыки по созданию и развитию корпоративных стандартов взаимной ответственности

Внутренние оценки и самооценки (два дня)
Цель: развить практические навыки по проведению оценки и самооценки для определения "узких мест" и потенциалов совершенствования работы людей, подразделений, Компании на основе подходов лучшей практики бизнеса

Результативность и эффективность сбалансированной системы менеджмента (два дня)
Цель: развить навыки по применению современных подходов создания и развития сбалансированной интегрированной системы менеджмента Компании, учитывающей требования международных стандартов

Потенциалы совершенствования бизнеса Компании (два дня)
Цель: развить практические навыки по развитию бизнеса на основе анализа показателей деятельности Компании и анализа внешней среды, формулировка и контроль проектов развития

Тренинг: логистические операторы и торговые сети - требования по продуктам питания и сельхозпродукции
Цель: развить практические навыки персонала логистических операторов и ритейлеров по знанию и выполнению требований национальных и международных требований.
На тренинге рассматриваются национальные и международные требования, подходы к организации их выполнения, требования к людям, помещениям, оборудованию, транспорту.
Даются практические рекомендации по составлению и контролю договоров/контрактов, оценке деятельности, работе с жалобами, корректирующим мерам.

Тренинг: внедрение современных систем менеджмента у ритейлеров
Цель: развить практические навыки персонала ритейлеров по внедрению современных систем менеджмента (GMP,IFS, BRC, HACCP, EUREPGAP, QS).
На тренинге рассматриваются современные системы менеджмента, применяемые лучшими ритейлерами.
Даются практические рекомендации по разработке документов, работе с персоналом при внедрении.

Организатор: ЭКТЦ "ВАТТ"

Целевая аудитория: Руководители компаний и их заместители, члены советов директоров, руководители и ведущие специалисты департаментов

"Текущая деятельность обычно не оставляет времени для того, чтобы вы могли думать. Вы должны выкроить время для того, чтобы понюхать розы. При вашей работе вы должны иметь время для того, чтобы понять последствия ваших действий" (Правило №8, Сто правил руководителей проектов NASA, Джерри Мэддон)

По вопросам участия:
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua