Опубліковано нову версію стандарту з ризик менеджменту ISO 31000:2018 "Risk management -- Guidelines"

Основні зміни з часу попереднього випуску (ISO 31000:2009):
1. Аналіз принципів управління ризиками, які є ключовими критеріями його успіху.
2. Фокус на лідерство вищого керівництва, яке повинно забезпечити, щоб управління ризиками було інтегровано в усі організаційні заходи, починаючи з управління організацією.
3. Більше уваги приділяється ітеративному характеру управління ризиками, спираючись на новий досвід, знання і аналіз для перегляду елементів процесу, дій і контролю на кожному етапі процесу.
4. Впорядкування змісту з наданням більшої уваги підтримці моделі відкритих систем, яка регулярно обмінюється зворотними зв'язками з її зовнішнім середовищем, щоб відповідати багатьом потребам та взаємозв'язкам.

Опубликована новая версия стандарта по риск менеджменту ISO 31000:2018 "Risk management -- Guidelines"

Основные изменения со времени предыдущего выпуска (ISO 31000:2009):
1. Анализ принципов управления рисками, которые являются ключевыми критериями его успеха.

2. Фокус на лидерстве высшего руководства, которое должно обеспечить, чтобы управление рисками было интегрировано во все организационные мероприятия, начиная с управления организацией.
3. Больше внимания уделяется итеративному характеру управления рисками, опираясь на новый опыт, знания и анализ для пересмотра элементов процесса, действий и контроля на каждом этапе процесса.
4. Упорядочение содержания с уделением большего внимания поддержанию модели открытых систем, которая регулярно обменивается обратными связями с ее внешней средой, чтобы соответствовать множеству потребностей и взаимосвязей.