Аналіз ризиків
Багато Компаній минулого року сильно відчули (і продовжують відчувати зараз) відсутність у них системи управління ризиками, яка дозволяє ідентифікувати існуючі небезпеки, провести аналіз ризиків, мінімізувати наслідки негативних дій.
ЕКТЦ "ВАТТ" пропонує консультації і корпоративні тренінги по розробці і впровадженню системи управління ризиками з урахуванням сучасних підходів і вимог міжнародних стандартів.
Аналіз ризиків - послідовність дій, що дозволяють аналізувати небезпеки, їх причини і результату. Ідентифікація небезпек з подальшою оцінкою тяжкості наслідків і вірогідності наслідків дозволяє визначити ступінь ризику для кожної конкретної небезпеки. Кожну небезпеку і її наслідки оцінюють і/або усувають, або знижують до допустимого рівня відповідними захисними заходами.
Управління ризиками дозволяє керівництву Компанії ефективно діяти в складних умовах і використовувати можливості, збільшуючи потенціал для зростання бізнесу Компанії.

Для довідок та замовлень: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81

Анализ рисков
Многие Компании в прошлом году сильно ощутили (и продолжают ощущать сейчас) отсутствие у них системы управления рисками, позволяющей идентифицировать существующие опасности, провести анализ рисков, минимизировать последствия отрицательных воздействий.
ЭКТЦ "ВАТТ" предлагает консультации и корпоративные тренинги по разработке и внедрению системы управления рисками с учетом современных подходов и требований международных стандартов.
Анализ рисков - последовательность действий, позволяющих анализировать опасности, их причины и последствия. Идентификация опасностей с последующей оценкой тяжести последствий и вероятности последствий позволяет определить степень риска для каждой конкретной опасности. Каждую опасность и ее последствия оценивают и либо устраняют, либо снижают до допустимого уровня соответствующими защитными мерами.
Управление рисками позволяет руководству Компании эффективно действовать в сложных условиях и использовать возможности, увеличивая потенциал для роста бизнеса Компании.

Для справок и заказов: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81