7 етапів в новому FMEA - AIAG & VDA FMEA Handbook (незабаром наш новий тренінг)

1) Планування і підготовка
Перший етап "Планування і підготовка" допомагає досягти більшої прозорості за рахунок чіткого розмежування областей, які необхідно розглянути.
2) Структурний аналіз
На другому етапі аналізується структура: FMEA Системи, FMEA розробки / проектування, FMEA процесу
3) Функціональний аналіз
На третьому етапі FMEA функції, описані в вимогах і специфікаціях, присвоюються системному елементу.
4) Виконання аналізу відмов з використанням функціонального і структурного аналізу
На 4-му етапі FMEA визначаються причини і слідства, а також їх взаємозв'язок.
5) Оцінка ризиків з пріоритетом дій
Етап 5 присвячений аналізу ризиків. Його метою є виявлення ризиків шляхом оцінки їх значимості, виникнення і виявлення.
6) Оптимізація
На етапі 6 основна увага приділяється підвищенню задоволеності клієнтів.
7) Документування результатів
Для реалізації підходу безперервного поліпшення результати документуються на кроці 7 - як для внутрішньої, так і для зовнішньої звітності.

Електронна пошта для замовлень

7 этапов в новом FMEA - AIAG & VDA FMEA Handbook (скоро наш новый тренинг)

1) Планирование и подготовка
Этап "Планирование и подготовка" помогает добиться большей прозрачности за счет четкого разграничения областей, которые необходимо рассмотреть.
2) Структурный анализ
На втором этапе анализируется структура: FMEA cистемы, FMEA разработки / проектирования, FMEA процесса
3) Функциональный анализ
На третьем этапе FMEA функции, описанные в требованиях и спецификациях, присваиваются системному элементу.
4) Выполнение анализа отказов с использованием функционального и структурного анализа
На 4-м этапе FMEA определяются причины и следствия, а также их взаимосвязь.
5) Оценка рисков с приоритетом действий
Этап 5 посвящен анализу рисков. Его целью является выявление рисков путем оценки их значимости, возникновения и обнаружения.
6) Оптимизация
На этапе 6 основное внимание уделяется повышению удовлетворенности клиентов.
7) Документирование результатов
Для реализации подхода непрерывного улучшения результаты документируются на шаге 7 - как для внутренней, так и для внешней отчетности.


Электронная почта для заявок