ISO 29001:2020. Одне з нових визначень у новій редакції стандарту наступне: "рівень вимог до якості QSL - рівень, що визначає міру контрольних заходів, зазвичай включає тестування, інспекцію, верифікацію та валідацію, яких вживає постачальник для демонстрації відповідності вимогам, заснованим на визначенні операційного ризику та/або зобов'язань". Важливі і 2 примітки до цього визначення: 1) Подібні терміни, що відносяться до конкретного продукту або послуги, можуть використовуватися у технічних стандартах для визначення ступеню контрольних заходів для визначених рівнів ризику продукту або послуги, наприклад, рівень вимог до якості (QSL) в API Spec 6D, рівень вимог до продукту (PSL) в API Spec 6A та API Spec 17D та рівень впливу у ISO 19900. 2) Ризик продукту або послуги пов'язаний із критичністю. У цьому контексті "критичний" визначається як той, що визначила організація, вимога до продукту або послуги або споживач як (і) обов'язковий, необхідний або суттєвий, (іі) необхідний для заявленої мети або задачі та (ііі) той, що вимагає особливої дії
ISO 29001:2020. Одно из новых определений в новой редакции стандарта следующее: "уровень требований к качеству QSL - уровень, определяющий меру контрольных мероприятий, обычно включающий тестирование, инспекцию, верификацию и валидацию, предпринимаемые поставщиком для демонстрации соответствия требованиям, основанным на определении операционного риска и / или обязательств". Важны и 2 примечания к этому определению: 1) Подобные термины, относящиеся к конкретному продукту или услуге, могут использоваться в технических стандартах для определения степени контрольных мероприятий для определенных уровней риска продукта или услуги, например, уровень требований к качеству (QSL) в API Spec 6D, уровень требований к продукту (PSL) в API Spec 6A и API Spec 17D и уровень воздействия в ISO 19900. 2) Риск продукта или услуги связан с критичностью. В этом контексте "критический" определяется как тот, что определила организация, требование к продукту или услуге или потребитель как (i) обязательный, необходимый или существенный, (ii) необходимый для заявленной цели или задачи и (iii) требующий особого действия