Управління змінами

Вимога з управління зміна не нова у менеджменті. Теперь ця вимога є і в новій версій стандарту ISO 9001:2015. І треба мати задокументовану інформація про зміни. Для цього ми рекомендуємо нашим замовникам Матрицю змін.


Вимога з управління зміна не нова у менеджменті якості. Так, наприклад, в 2012 р. ця вимога була введена у стандарт API Spec Q2 (п. 5.11 Управління змінами), а в 2013 р. - у стандарт API Spec Q1. Також ця вимога є у стандарті IRIS (п. 7.5.1.3 Управління змінами процесу виоробництва). Тепер ця вимога є у новій версії стандарту ISO 9001:2015:
"8.5.6 Управління змінами
Організація повинна аналізувати та управляти змінами у виробництві продукції та послуг в об'ємі, необхідному для забезпечення постійної відповідності вимогам.
Організація повинна зберігати документовану інформацію, яка містить результати аналізу змін, відомості про особи, які дозволили зміни, а також будь-яких діях, що витікають з аналізу".

Для цього Т0В"BAТТ" рекомендує нашим замовникам Матрицю змін. Матриця змін включає всю необхідну інформацію, як і інформацію про остаточні та/або нові ризики.

Цей підхоі апробований на практиці та добре сприймається аудиторами сертифікаційних органів.

Автор: Тихоненко Валентин Васильович, генеральний директор ЕКTЦ "BAТТ"
Управление изменениями

Требование по управлению изменениями не новое в менеджменте. Теперь это требование есть и в новой версии стандарта ISO 9001:2015. И надо иметь задокументированную информацию об изменениях. Для этого мы рекомендуем нашим заказчикам Матрицу изменений.


Требование по управлению изменениями не новое в менеджменте качества. Так, например, в 2012 г. это требование было введено в стандарт API Spec Q2 (п. 5.11 Управление изменениями), а в 2013 г. - в стандарт API Spec Q1. Также это требование есть в стандарте IRIS (п. 7.5.1.3 Управление изменениями процесса производства). Теперь это требование есть и в новой версии стандарта ISO 9001:2015:
"8.5.6 Управление изменениями
Организация должна анализировать и управлять изменениями в производстве продукции и услуг в объеме, необходимом для обеспечения постоянного соответствия требованиям.
Организация должна сохранять документированную информацию, содержащую результаты анализа изменений, сведения о лицах, разрешивших изменения, а также любых действиях, вытекающих из анализа".

Для этого 000 "BAТТ" рекомендует нашим заказчикам Матрицу изменений. Матрица изменений включает всю необходимую информацию, как и информацию об остаточных и/или новых рисках.

Этот подход апробирован на практике и одобрительно воспринимается аудиторами сертификационных органов.

Автор: Тихоненко Валентин Васильевич, генеральный директор ЭКTЦ "BAТТ"