API Spec Q2 - Система менеджменту якості нафтогазової компанії за вимогами API Spec Q2

У 2012 році був введений стандарт API Spec Q2 - для сервісних організацій, які надають послуги для нафтогазової промисловості (бурові, експлуатуючі, ремонтні, інжинірингові і т.п.). А 14 липня 2021 року опублікована 2-га версія специфікації. Яка вводиться в дію з січня 2022 року. При цьому аудити СМЯ по новій версії будуть проводитись вже з жовтня 2021 року.

Відвідавши наш консультаційний семінар, Ви зможете добре розуміти вимоги API Spec Q2, розуміти, як правильно впроваджувати ці вимоги, а також Ви отримаєте багато практичних прикладів, переліки необхідних документованих процедур та записів!

ПРОГРАМА
Система менеджменту якості з вимог стандарту API Spec Q2 (2-ге видання), ISO 9001 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог API Q2, ISO 9001 та ISO 19011
вимоги стандарту API Spec Q2 (2-га редакція, 2021);
процесний підхід;
документи СМЯ (Політика, цілі, KPI, Настанова з якості, процедури та записи, інші необхідні документи), розробка, аналіз на адекватність вимогам стандартів;
1. Перелік обов'язкових процедур СМЯ;
2. Перелік обов'язкових записів СМЯ;

підготовка Персоналу; планування, проведення, оцінка результативності підготовки;
компетентність Персоналу, огляд вимог стандарту ISO/TS 17969:2017 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Guidelines on competency management for well operations personnel" - Настанова з управління компетентністю для Персоналу, який експлуатує свердловини;
про стандарти API Spec, API STD, API RP, які можуть відноситися до тематики що розглядається;
короткий огляд стандартів з менеджменту ризиків: ISO 31000, IEC 31010;
оцінка ризику та управління ризиком; ризики та можливості;
проектування та розробка послуги; оцінка ризиків;

стандарти ISO з забезпечення безперервності бізнесу (ISO 22301, ISO 22313 та ін.) - мінімізація ризиків виникнення інцидентів та зниження втрат від зривів у роботі;
планування дій для непередбачених обставин (нештатні ситуації);
закупівлі; постачальники - оцінка; ризику у ланцюжках постачань;

планування якості послуг. Плани якості (приклади);
надання послуг;
управління змінами. Матриця змін (приклад);
внутрішні та зовнішні комунікації;
впровадження нових процедур СМЯ;
інтеграція з існуючою системою менеджменту;
стандарт ISO 19011 для проведення аудитів першою та другою стороною (внутрішніх аудитів та аудитів постачальників);
планування внутрішніх аудитів, розробка плану внутрішнього аудиту, опитувальник аудиту, приклади. Урахування вимог ISO 19011, API Spec Q2, ISO 9001;
управління невідповідностями, проведення корекцій, аналіз причин невідповідностей, проведення коригувальних дій;
проведення аналізу СМЯ вищим керівництвом. Як правильно провести цей аналіз та задокументувати його;
сфера дії СМЯ з API Q2;
складання заявочних документів у API, листування, підготовка; Матриця відповідності (API Spec Q2 Conformity Matrix) та Настанова з якості;
контракт, інвойси, оплата;
підготовка до аудиту API;
сертифікаційний аудит (стадії);
аналіз причин невідповідностей зафіксованих на сертифікаційному аудиті, проведення коригувальних (та запобіжних дій), сповіщення про них API;
переписка з асесором API;
отримання сертифікатів;
постійне покращення СМЯ, тренінги Персоналу;
наглядові аудити: підготовка, проведення;
важливість документів API ADVISORY (1, 3, 6, 7, 9, 10, 11);
етичний Кодекс аудитора API та Кодекс поведінки ліцензіатів API, сертифікованих APIQR організацій та заявників;
правила купівлі та правила використання стандартів API, дотримання прав копіювання;

інструкція API з відповідей на невідповідності, які задокументовані на аудиті.

Практичні приклади, рекомендації, обговорення з Учасниками.

Додаткова інформація:
Тривалість: 3 дні. (або 24 години - по 2 години в день).
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Вартість: 10500 грн. без ПДВ.

У вартість входить: інформаційно-консультаційне обслуговування, видатковий матеріал в електронному вигляді, відповіді на запитання.
Керівник консультаційного семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Телефони для реєстрації та отримання рахунку
: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


API Spec Q2 - Система менеджмента качества нефтегазовой компании по требованиям API Spec Q2

В 2012 году был введен стандарт API Spec Q2 - для сервисных организаций, предоставляющих услуги для нефтегазовой промышленности (буровые, эксплуатирующие, ремонтные, инжиниринговые и т.п.). А 14 июля 2021 года опубликована 2-я версия спецификации. Которая вводится в действие с января 2022 года. При этом аудиты СМК по новой версии будут проводиться уже с октября 2021 года.

Посетив наш консультационный семинар, Вы сможете хорошо понимать требования API Spec Q2, понимать, как правильно внедрять эти требования, а также Вы получите много практических примеров, перечни требуемых документируемых процедур и записей!

ПРОГРАММА
Система менеджмента качества по требованиям стандарта API Spec Q2 (2-е изд., 2021), ISO 9001 и проведение внутренних аудитов с учетом требований API Q2, ISO 9001 и ISO 19011
требования стандарта API Spec Q2 (2-я редакция, 2021);
процессный подход;
документы СМК (Политика, цели, KPI, Руководство по качеству, процедуры и записи, другие требуемые документы), разработка, анализ на адекватность требованиям стандартов;
1. Перечень обязательных процедур СМК;
2. Перечень обязательных записей СМК;

подготовка Персонала; планирование, проведение, оценка результативности подготовки;
компетентность Персонала, обзор требований стандарта ISO/TS 17969:2017 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Guidelines on competency management for well operations personnel" - Руководство по управлению компетентностью для Персонала, эксплуатирующего скважины;
о стандартах API Spec, API STD, API RP, которые могут относиться к рассматриваемой тематике;
краткий обзор стандартов по менеджменту рисков: ISO 31000, IEC 31010;
оценка риска и управление риском; риски и возможности;
проектирование и разработка услуги; оценка рисков;

стандарты ISO по обеспечению непрерывности бизнеса (ISO 22301, ISO 22313 и др.) - минимизация рисков возникновения инцидентов и снижение потерь от срывов в работе;
планирование действий для непредвиденных обстоятельств (нештатные ситуации);
закупки; поставщики - оценка; риски в цепочках поставок;

планирование качества услуг. Планы качества (примеры);
предоставление услуг;
управление изменениями. Матрица изменений (пример);
внутренние и внешние коммуникации;
внедрение новых процедур СМК;
интеграция с существующей системой менеджмента;
стандарт ISO 19011 для проведения аудитов первой и второй стороной (внутренних аудитов и аудитов поставщиков);
планирование внутренних аудитов, разработка плана внутреннего аудита, вопросник аудита, примеры. Учет требований ISO 19011, API Spec Q2, ISO 9001;
управление несоответствиями, проведение коррекций, анализ причин несоответствий, проведение корректирующих действий;
проведение анализа СМК высшим руководством. Как правильно провести этот анализ и задокументировать его;
область действия СМК по API Q2;
составление заявочных документов в API, переписка, подготовка; Матрица соответствия (API Spec Q2 Conformity Matrix) и Руководство по качеству;
контракт, инвойсы, оплата;
подготовка к аудиту API;
сертификационный аудит (стадии);
анализ причин несоответствий зафиксированных на сертификационном аудите, проведение корректирующих (и предупреждающих действий), уведомление о них API;
переписка с асессором API;
получение сертификатов;
постоянное улучшение СМК, тренинги Персонала;
надзорные аудиты: подготовка, проведение;
важность документов API ADVISORY (1, 3, 6, 7, 9, 10, 11);
этический Кодекс аудитора API и Кодекс поведения лицензиатов API, сертифицированных APIQR организаций и заявителей;
правила покупки и правила использования стандартов API, соблюдение прав копирования;

инструкция AP по ответам на несоответствия, которые задокументированы на аудите.

Практические примеры, рекомендации, обсуждения с Участниками.

Дополнительная информация:
Продолжительность: 3 дня. (или 24 часа - по 2 часа в день).
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Стоимость: 10500 грн. без НДС.

Для зарубежных Участников оплата в долларах, евро.
В стоимость входит
: информационно-консультационное обслуживание, раздаточный материал в электронном виде, ответы на вопросы.
Руководитель консультационного семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Возможен корпоративный формат - на предприятии (стоимость - договорная).
Телефоны для регистрации и получения счета
: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Электронная почта
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua