Виробнича діяльність у потенційно вибухонебезпечних атмосферах. ATEX директиви, національні вимоги та їх застосування на підприємстві. Аудити безпеки

Забезпечення виробничо-технічної безпеки підприємства - невід'ємна частина повсякденної діяльності підприємства відносно забезпечення безперервності діяльності, виробництва і бізнесу, охорони життя та здоров'я людей, а також охорони навколишнього природнього середовища.
Деякі підприємства мають обладнання, процеси, діяльність у потенційно вибухонебезмечних атмосферах. Ризики, пов'язані з цим можуть призводити до великих матеріальних збитків для підприємства, зниженню його іміджу як надійного партнера.
Для того, щоб забезпечити виробничо-технічну безпеки підприємства необхідні сучасні знання у Персоналу, надійна система промислової безпеки.
Тренінг спрямований на вдосконалення знань Персоналу підприємств, на яких є обладнання, процеси, діяльність в потенційно вибухонебезпечних атмосферах.

Програма
-
Директиви ЄС, що описують вимоги до обладнання (Директива ATEX 2014/34/EU - заміняє директиву 94/9/ЄС - ATEX 95) та роботі в потенційно вибухонебезпечному середовищі (Директива 99/92 - АТЕХ 137).
- Походження АТЕХ директив.
- Директива 2014/34/EU - обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечних атмосферах.
- Директива для робочого місця (директива 1999/92/ЄC) - мінімальні вимоги для покращення безпеки, охорони праці та здоров'я робітників, які піддаються потенційному ризику вибухонебезпечної атмосфери.
- Національні вимоги та регламентуючі документи: закони, НПАОП, НАПБ, ДБН, ДСТУ.
- Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон. Документування. Контроль.
- Система попередження вибухів та пожеж - частина інтегрованої системи промислової безпеки підприємства.
- Аудити безпеки. Планування. Проведення. Документування.


Додаткова інформація

Тривалість:
2 дні.
Вартість: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Производственная деятельность в потенциально взрывоопасных атмосферах. АТЕХ директивы, национальные требования и их применение на предприятии. Аудиты безопасности

Обеспечение производственно-технической безопасности предприятия - неотъемлемая часть повседневной деятельности предприятия относительно обеспечения непрерывности деятельности, производства и бизнеса, охраны жизни и здоровья людей, а также охраны окружающей природной среды.
На ряде предприятий есть оборудование, процессы, деятельность в потенциально взрывоопасных атмосферах. Риски, связанные с этим могут приводить к большим материальным ущербам для предприятия, снижению его имиджа как надежного партнера.
Для того, чтобы обеспечить производственно-техническую безопасности предприятия нужны современные знания у Персонала, хорошая система промышленной безопасности.
Тренинг направлен на совершенствование знаний Персонала предприятий, на которых имеются оборудование, процессы, деятельность в потенциально взрывоопасных атмосферах.

Программа
- Директивы EC, описывающие требования к оборудованию (Директива ATEX 2014/34/EU - взамен директивы 94/9/ЕС - ATEX 95) и работе в потенциально взрывоопасной среде (Директива 99/92 - АТЕХ 137).
- Происхождение АТЕХ директив.
- Директива 2014/34/EU - оборудование и защитные системы, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных атмосферах.
- Директива для рабочего места (директива 1999/92/EC) - минимальные требования для улучшения безопасности, охраны труда и здоровья работников, подвергаемых потенциальному риску от воздействия взрывоопасной атмосферы.
- Национальные требования и регламентирующие документы: законы, НПАОП, НАПБ, ДБН, ДСТУ.
- Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон. Документирование. Контроль.
- Система предупреждения взрывов и пожаров - часть интегрированной системы промышленной безопасности предприятия.
- Аудиты безопасности. Планирование. Проведение. Документирование.

Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: договорная.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua