Аудити охорони праці на підприємстві (семінар)

Цільова аудиторія

Директори з охорони праці, начальники служб охорони праці, інженери з охорони праці, експерти, фахівці

Мета заходу

Вдосконалення, розвиток знань в сфері охорони праці, проведення аудиту охорони праці

Програма

Стаття 13 Закону України «Про охорону праці» для забезпечення функціонування системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві зобов'язує роботодавця організовувати проведення аудиту охорони праці.
Згідно НПАОП 0.00-4.35 (п. 3.12) служба охорони праці має брати участь у проведенні внутрішнього аудиту охорони праці.

На цьому семінарі ми викладемо підхід щодо проведення аудитів охорони праці на основі міжнародних підходів та практик з врахуванням національної специфіки.

Вимоги законодавства, НПА та вимоги стандартів.
Основи аудитів охорони праці:

1. Основні відомості про аудити охорони праці: 4 види аудитів.
2. Аудит СУОП (OHSAS 18001, ISO 45001).
3. Інші аудити ОП.
4. Вимоги до аудиторів.
5. Відповідальність і повноваження при проведенні аудитів охорони праці.
6. Планування. Складання програми та графіків аудитів.
7. Використання опитувальних листів. Складання опитувальних листів (базові, оперативні).
8. Порядок проведення аудитів.
9. Оформленння результатів аудитів. Форми документів.
10. Визначення причин помилок/невідповідностей.
11. Усунення помилок і причин помилок: корекції, коригувальні дії.
12. Контроль усунення помилок/виконання корекцій та проведення коригувальних дій.
13. Перевірка результативності коригувальних дій.
14. Аналіз даних, отриманих в ході аудитів охорони праці.
15. Інформування керівництва про результати аналізу даних, отриманих в ході аудитів охорони праці.
16. Практичні завдання та приклади. Тестування.

- Навчальні матеріали (презентації, довідкові матеріали).
- Документи аудиту (методики, форми звітності аудиту).
- Приклади документів.

Наш семінар є новітнім, бо на ньому йдеться не тільки про аудит СУОП (як зазвичай), а ще й про інші види аудитів ОП. На ньому Учасники отримають практичну інформацію щодо проведення аудитів охорони праці. Це потрібно для постійного вдосконалення системи управління охороною праці підприємства.

Цей семінар проводиться в рамках перепідготовки/підвищення кваліфікації фахівців з охорони праці та внутрішніх аудиторів підприємства.


Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Аудиты охраны труда на предприятии (семинар)

Целевая аудитория

Директора по охране труда, начальники служб охраны труда, инженеры по охране труда, эксперты, специалисты

Цель мероприятия

Совершенствование, развитие знаний в сфере охраны труда, проведение аудита охраны труда

Программа

Статья 13 Закона Украины «Об охрене труда» для обеспечения функционирования системы управления охраной труда (СУОТ) на предприятии обязывает работодателя организовывать проведение аудита охраны труда.
Согласно НПАОП 0.00-4.35 (п. 3.12) служба охраны труда должна принимать участие в проведении внутреннего аудита охраны труда.

На этом семинаре мы изложим подход к проведению аудитов охраны труда на основе международных подходов и практик с учетом национальной специфики.

Требования законодательства, НПА и требования стандартов.
Основы аудитов охраны труда:

1. Основные ведомости об аудите охраны труда: 4 вида аудитов.
2. Аудит СУОТ (OHSAS 18001, ISO 45001).
3. Другие аудиты ОТ.
4. Требования к аудиторам.
5. Ответственность и полномочия при проведении аудитов охраны труда.
6. Планирование. Составление программы и графиков аудитов.
7. Использование опросных листов. Составление опросных листов (базовые, оперативные).
8. Порядок проведения аудитов.
9. Оформление результатов аудитов. Формы документов.
10. Определение причин ошибок/несоответствий.
11. Устранение ошибок и причин ошибок: коррекции, корректирующие действия.
12. Контроль устранения ошибок/выполнение коррекций и проведение корректирующих действий.
13. Проверка результативности и корректирующих действий.
14. Анализ данных, полученных в ходе аудитов охраны труда.
15. Информирование руководства о результатах анализа данных, полученных в ходе аудитов охраны труда.
16. Практические задания и примеры. Тестирование.
- Учебные материалы (презентации, справочные материалы).
- Документы аудиты (методики, формы отчетности аудита).
- Примеры документов.

На семинаре речь идет не только об аудите СУОТ (как обычно), а и о других видах аудитов ОТ. На нем Участники получат практическую информацию о проведении аудитов охраны труда. Это необходимо для постоянного совершенствования системы управления охраной труда предприятия.

Этот семинар проводится в рамках переподготовки/повышения квалификации специалистов по охране труда и внутренних аудиторов предприятия.


Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua