Основні положення та застосування нових Правил безпеки праці у сфері забезпечення авіаційним паливом: "ПРАВИЛА безпеки праці під час роботи з паливно-мастильними матеріалами та спецрідинами"

У вересні 2008 р. затверджені наказом Держгірпромнагляду та у грудні 2008 р. зареєстровані у Мін'юсті України нові "Правила безпеки праці під час роботи з ПММ та спец рідинами". Ці правила поширюються на підприємства, які здійснюють діяльність із забезпечення авіаційним паливом у галузі цивільної авіації. Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення робіт, пов'язаних із застосуванням ПММ і спец рідин.

Мета заходу
Ознайомити з основними положеннями нових Правил та дати рекомендації з їх практичного застосування

Задачі:
- Уяснити вимоги нових Правил
- Спланувати ресурси та роботи по впровадженню вимог нових Правил
- Розробити/доробити необхідні інструкції
- Підготуватись до інспекційних перевірок (Держігпромнагляду, Державіаадміністрації)


Програма

1. Впровадження положень нових Правил у діяльність підприємств, які працюють з ПММ та спец рідинами.
2. Інші вимоги нормативно-правових актів.
3. Розробка необхідних інструкцій.
4. Проведення навчань працівників вимогам нових Правил.
5. Підготовка до інспекційних перевірок.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


Основные положения и применение новых Правил безопасности труда в сфере обеспечения авиационным топливом: "ПРАВИЛА безопасности труда во время работы с топливно-смазочными материалами и спецжидкостями"

В сентябре 2008 г. утверждены приказом Держгірпромнагляду и в декабре 2008 г. зарегистрированы в Минюсте Украины новые "Правила безпеки праці під час роботи з ПММ та спец рідинами". Эти правила распространяются на предприятия, которые осуществляют деятельность по обеспечению авиационным топливом в сфере гражданской авиации. Правила устанавливают требования безопасности во время проведения работ, связанных с применением топливно-смазочных материалов и спецжидкостей.

Цель мероприятия
Ознакомить с основными положениями новых Правил и дать рекомендации по их практическому применению

Задачи:
- Уяснить требования новых Правил
- Спланировать ресурсы и работы по внедрению требований новых Правил
- Разработать/доработать необходимые инструкции
- Подготовиться к инспекционным проверкам (Держігпромнагляду, Державіаадміністрації)


Программа

1. Внедрение положений новых Правил в деятельность предприятий, которые работают с топливно-смазочными материалами и спецжидкостями.
2. Другие требования нормативно-правовых актов.
3. Разработка необходимых инструкций.
4. Проведение обучения работников требованиям новых Правил.
5. Подготовка к инспекционным проверкам.

Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua