Комплаенс-менеджмент: правила, стандарти, функції, компетенції, інструменти, аудити

Цільова аудиторія
Начальники та співробітники Служби внутрішнього контролю або комплаенс-контролю;
начальники та співробітники Служб безпеки; подрозділів, які відповідають за забезпечення безпеки компанії; комплаенс-менеджерів; ризик-менеджерів

Програма
Комплаенс-менеджмент
1. Міжнародні та національні документи

2. Стандарти
Система внутрішнього корпоративного контролю.
Комплаенс-функція в системі корпоративного менеджменту.
Керівник служби комплаенс. Компетенції.
Комплаенс в корпоративній культурі. Кодекс корпоративної етики.
Політика повідомлення про порушення.
Міжнародний підхід до управління комплаенс-ризиками. Використання міжнародних стандартів ризик-менеджменту.

3. Інструменти комплаенс-менеджменту
Антикорупційна політика організації.
Профілактика конфлікту інтересів. Політика прийняття та дарування подарунків.
Внутрішньокорпоративний консалтинг в комплаенс-системі.
Практика побудови корпоративних комплаенс-систем.

4. Функціональні напрямки діяльності комплаенс-служби
Корпоративний контроль за дотриманням законодавства.
Захист інтелектуальної власності.
Контроль за дотриманням правил проведення тендерів.
Захист конфіденційної інформації та персональних даних.

5. Бізнес-компетенції комплаенс-менеджера
Управління ризиками.
Ділові комунікації (внутрішні та зовнішні).
Діловий етикет та протокол.
Ефективні переговори та робота із запереченнями.
Управління конфліктами. Стрес-менеджмент.
Тайм-менеджмент.
Управління змінами.
Протидія маніпуляціям у професійній діяльності.

6. Внутрішній аудит
Підготовка, проведення, документування, контроль невідповідностей.

7. Звітність

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Комплаенс-менеджмент: правила, стандарты, функции, компетенции, инструменты, аудиты

Целевая аудитория
Начальники и сотрудники Службы внутреннего контроля или комплаенс-контроля;
начальники и сотрудники Служб безопасности; подразделений, отвечающих за обеспечение безопасности компании; комплаенс-менеджеров; риск-менеджеров

Программа
Комплаенс-менеджмент
1. Международные и национальные документы

2. Стандарты
Система внутреннего корпоративного контроля.
Комплаенс-функция в системе корпоративного менеджмента.
Руководитель службы комплаенс. Компетенции.
Комплаенс в корпоративной культуре. Кодекс корпоративной этики.
Политика сообщения о нарушениях.
Международный подход к управлению комплаенс-рисками. Использование международных стандартов риск-менеджмента.

3. Инструменты комплаенс-менеджмента
Антикоррупционная политика организации.
Профилактика конфликта интересов. Политика принятия и дарения подарков.
Внутрикорпоративный консалтинг в комплаенс-системе.
Практика построения корпоративных комплаенс-систем.

4. Функциональные направления деятельности комплаенс-службы
Корпоративный контроль за соблюдением законодательства.
Защита интеллектуальной собственности.
Контроль за соблюдением правил проведения тендеров.
Защита конфиденциальной информации и персональных данных.

5. Бизнес-компетенции комплаенс-менеджера
Управление рисками.
Деловые коммуникации (внутренние и внешние).
Деловой этикет и протокол.
Эффективные переговоры и работа с возражениями.
Управление конфликтами. Стресс-менеджмент.
Тайм-менеджмент.
Управление изменениями.
Противодействие манипуляциям в профессиональной деятельности.

6. Внутренний аудит
Подготовка, проведение, документирование, контроль несоотвествий.

7. Отчетность

Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: договорная.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua