Використання основ Кіотського протоколу та інших міжнародних документів для торгівлі викидами підприємства

Останні роки в Україні приділяється суттєва увага питанням викидів парникових газів. Це зумовлено не тільки національними вимогами, але й можливостями для підприємств отримати додаткові кошти через скорочення своїх викидів парникових газів та продаж лімітів на викиди.

Мета заходу
Ознайомити з основними положеннями Кіотського протоколу, інших міжнародних і національних документів та надати рекомендації з їх практичного застосування.

Задачі:
- Уяснити встановлені міжнародними та національними документами вимоги до викидів парникових газів.
- Спланувати ресурси та роботи з впровадження національних та міжнародних вимог.
- Розробити/доробити необхідні документи.
- Підготуватись до інспекційних перевірок.

Програма
- Кіотський протокол;
- Скорочення викидів підприємством:
Базовий рік;
Кількісні показники;
Секторальний підхід.
- Послідовність діяльності і практичних заходів;
- Розрахунки викидів або поглинання парникових газів;
- Моніторинг проектів, спрямованих на скорочення викидів або підвищення поглинання парникових газів;
- Валідація та верифікація проектів;
- Міжнародні екологічні стандарти (серія ISO 14000):
Система екологічного менеджменту;
Інструменти екологічного контролю і оцінки;
Екологічне маркування продукції;
Парникові гази.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


Использование основ Киотского протокола и других международных документов для торговли выбросами предприятия

Последние годы в Украине уделяется существенное внимание вопросам выбросов парниковых газов. Это обусловлено не только национальными требованиями, но и возможностями для предприятий получить дополнительные средства через сокращение своих выбросов парниковых газов и продажу лимитов на выбросы.

Цель мероприятия
Ознакомить с основными положениями Киотского протокола, других международных и национальных документов и дать рекомендации по ее практическому применению.

Задачи:
- Уяснить установленные международными и национальными документами требования к выбросам парниковых газов.
- Спланировать ресурсы и работы по внедрению национальных и международных требований.
- Разработать/доработать необходимые документы.
- Подготовиться к инспекционным проверкам.

Программа
- Киотский протокол;
- Сокращение выбросов предприятием:
Базовый год;
Количественные показатели;
Секторальный подход.
- Последовательность деятельности и практических мероприятий;
- Расчеты выбросов или поглащение парниковых газов;
- Мониторинг проектов, направленных на сокращение выбросов или повышения поглащения парниковых газов;
- Валидация и верификация проектов;
- Международные экологические стандарты (серия ISO 14000):
Система экологического менеджмента;
Инструменты экологического контроля и оценки;
Экологическая маркировка продукции;
Парниковые газы.


Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua