Системи НАССР і GMP на поліграфічних підприємствах

В даний час пред'являються високі вимоги до якості харчових і фармацевтичних продуктів. Харчовим і фармацевтичним підприємствам необхідно враховувати ризики, пов'язані з безпекою своєї продукції. Безпека продукції забезпечується шляхом сумісних зусиль усіх сторін, які приймають участь в ланцюжках постачань.
В усьому світі і в Україні прийняті на державному рівні і впроваджуються системи НАССР та GMP. Успішне впровадження систем НАССР та GMP дають підприємству можливість стабільно одержувати замовлення і працювати з підприємствами харчової і фармацевтичної промисловості.

Курс призначений для представників організацій, зацікавлених працювати постачальниками упаковки для виробників харчової і фармацевтичної продукції. Курс призначений для вищого керівництва, директорів і менеджерів з якості, керівників виробничих підрозділів.

Навчання проводять фахівці з національним і міжнародним досвідом.

Після успішного завершення навчання Слухачі розумітимуть:
- принципи, структуру, вимоги і практичне застосування стандартів НАССР та GMP;
- методику проведення аудиту Вашого підприємства як потенційного постачальника для виробників харчової і фармацевтичної продукції;
- потенційні невідповідності вимогам стандартів НАССР та GMP і причини цих невідповідностей;
- здійснення попереджувальних програм.

Учасники, які успішно пройшли підготовку і тестування, отримають Свідоцтво (сертифікат).

ЗМІСТ:
1-й день

НАССР: Введення в систему НАССР. Принципи НАССР. Стандарти ISO серії 22000, стандарти IFS BRC.
GMP: Введення в систему GMP.
Національні нормативні вимоги: закони, нормативні документи МОЗ, ухвали, стандарти.
2-й день
Контроль гігієни. Первинний аналіз небезпек. Ідентифікація та аналіз ризиків. Критичні контрольні точки. План НАССР. Моніторинг. Верифікація та валідація. Ведення необхідних записів. Підготовка до аудиту і проходження аудиту замовника.

Вартість: 4900 грн. (без ПДВ).
Вартість проведення корпоративної підготовки - договірна.

Електронна пошта для замовлень: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефони для довідок
: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Детальніше про тренінги та семінари: www.usq.com.ua

Системы НАССР и GMP на полиграфических предприятиях

В настоящее время предъявляются высокие требования к качеству пищевых и фармацевтических продуктов. Пищевым и фармацевтическим предприятиям необходимо учитывать риски, связанные с безопасностью своей продукции. Безопасность продукции обеспечивается путем совместных усилий всех сторон, участвующих в цепочках поставок.
Во всем мире и в Украине приняты на государственном уровне и внедряются системы НАССР и GMP. Успешное внедрение систем НАССР и GMP дают предприятию возможность стабильно получать заказы и работать с предприятиями пищевой и фармацевтической промышленности.

Курс предназначен для представителей организаций, заинтересованных работать поставщиками упаковки для производителей пищевой и фармацевтической продукции. Курс предназначен для высшего руководства, директоров и менеджеров по качеству, руководителей производственных подразделений.

Обучение проводят специалисты с национальным и международным опытом.

После успешного завершения обучения Слушатели будут понимать:
- принципы, структуру, требования и практическое применение стандартов НАССР и GMP;
- методику проведения аудита Вашего предприятия как потенциального поставщика для производителей пищевой и фармацевтической продукции;
- потенциальные несоответствия требованиям стандартов НАССР и GMP и причины этих несоответствий;
- осуществление предупредительных программ.

Участники, успешно прошедшие подготовку и тестирование, получат Свидетельство (сертификат).

СОДЕРЖАНИЕ:
1-й день

НАССР: Введение в систему НАССР. Принципы НАССР. Стандарты ISO серии 22000, стандарты IFS BRC.
GMP: Введение в систему GMP.
Национальные нормативные требования: законы, нормативные документы МОЗ, постановления, стандарты.
2-й день
Контроль гигиены. Первичный анализ опасностей. Идентификация и анализ рисков. Критические контрольные точки. План НАССР. Мониторинг. Верификация и валидация. Ведение требуемых записей. Подготовка к аудиту и прохождение аудита заказчика.

Стоимость: 4900 грн. (без НДС).
Стоимость проведения корпоративной подготовки - договорная.

Электронная почта для заявок
: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефоны для справок
: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Подробнее о тренингах и семинарах: www.usq.com.ua