ISO 14001:2015 (консультаційний семінар)

Цільова аудиторія
Екологи; відповідальні за ООС, СУОС.

Програма
ISO 14001:2015

Стандарт діє з 15-го вересня 2015 року

Вступ

1. Контекст організації.
2. Лідерство.
3. Планування (Дії з обробки ризикіа та реалізації можливостей).
4. Забезпечення (Ресурси, Компетентність, Обізнаність, Комунікації, Документована інформація).
5. Функціонування (Оперативне планування та управління, Готовність до надзвичайних ситуацій та реагування на них).
6. Оцінка результатів діяльності (Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка, Внутрішній аудит, Аналіз менеджменту).
7. Покращення (Невідповідність та коригувальні дії, Постійне покращення).
Практичні рекомендації.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


ISO 14001:2015 (консультационный семинар)

Целевая аудитория
Экологи; отвественные за ООС, СУОС.

Программа
ISO 14001:2015

Стандарт действует с 15-го сентября 2015 года

Введение

1. Контекст организации.
2. Лидерство.
3. Планирование (Действия по обработке рисков и реализации возможностей).
4. Обеспечение (Ресурсы, Компетентность, Осведомленность, Коммуникации, Документированная информация).
5. Функционирование (Оперативное планирование и управление, Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них).
6. Оценка результатов деятельности (Мониторинг, измерение, анализ и оценка, Внутренний аудит, Анализ менеджмента).
7. Улучшение (Несоответствие и корректирующее действия, Постоянное улучшение).
Практические рекомендации.

Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua