СМЯ за вимогами стандарту ISO 19443 (семінар)

Програма
1. Про включення в зовнішні і внутрішні чинники питань ядерної безпеки.
2. Як підтримувати в актуальному стані документовану інформацію, що містить опис виконання вимог ISO 19443.
3. Про забезпечення в організації належного рівня культури ядерної безпеки. Роль вищого керівництва.
4. Включення питань ядерної безпеки у Політику в сфері якості.
5. Призначення відповідальної особи зі складу керівництва організації.
6. Додаткові вимоги стандарту щодо ризиків і можливостей.
7. Обов'язковість врахування ядерної безпеки у цілях в сфері якості.
8. Про нові вимоги з управління змінами.
9. Нове у вимогах щодо забезпечення ресурсами.
10. Доповнення для середовища функціонування процесів.
11. Про зміни в ресурсах для моніторингу та вимірювання.
12. Про підтримку компетентності і кваліфікації. Поінформованість про важливість завдань Персоналу, у тому числі про потенційні наслідки для ядерної безпеки у разі помилок в роботі Персоналу.
13. Додаткові вимоги з управління документованої інформацією.
14. Облік в оперативному плануванні та контролі аспектів управління проектом і конфігурацією.
15. Запобігання обороту контрафактних, фальсифікованих і сумнівних виробів у всій діяльності організації.
16. Доповнення до аналізу вимог щодо продукції та послуг.
17. Розширення вимог з проектування та розробки продукції і послуг.
18. Додаткові вимоги з управління процесами, продукцією і послугами, що постачаються зовнішніми постачальниками. Ланцюжки постачань.
19. Зміни щодо управління виробництвом продукції та наданням послуг.
20. Збереження властивостей продукції, важливої для ядерної безпеки.
21. Додаткові вимоги щодо подальшого обслуговування після постачання продукції.
22. Додаткові вимоги з управління невідповідними результатами процесів.
23. Про облік аспектів культури ядерної безпеки при аналізі та оцінці.
24. Доповнення щодо проведення внутрішніх аудитів та аналізу СМЯ керівництвом.
25. Додаткові вимоги до можливостей для покращення.
26. Доповнення у розділі по невідповідностям і коригувальним діям.

ISO 19443:2018 "Quality management systems - Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)

Додаткова інформація

Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


СМК по требованиям ISO 19443 (семинар)

Программа
1. О включении во внешние и внутренние факторы вопросов ядерной безопасности.
2. Как поддерживать в актуальном состоянии документированную информацию, содержащую описание выполнения требований ISO 19443.
3. Об обеспечении в организации надлежащего уровня культуры ядерной безопасности. Роль высшего руководства.
4. Включение вопросов ядерной безопасности в Политику в области качества.
5. Назначение ответственного лица из состава руководства организации.
6. Дополнительные требования стандарта в отношении рисков и возможностей.
7. Обязательность учета ядерной безопасности в целях в области качества.
8. О новом требовании по управлению изменениями.
9. Новое в требованиях по обеспечению ресурсами.
10. Дополнения для среды функционирования процессов.
11. Об изменениях в ресурсах для мониторинга и измерения.
12. О поддержании компетентности и квалификации. Осведомленность о важности задач Персонала, в том числе о потенциальных последствиях для ядерной безопасности в случае ошибок в работе Персонала.
13. Дополнительные требования по управлению документированной информацией.
14. Учет в оперативном планировании и контроле аспектов управления проектом и конфигурацией.
15. Предотвращение оборота контрафактных, фальсифицированных и сомнительных изделий во всей деятельности организации.
16. Дополнения к анализу требований, относящихся к продукции и услугам.
17. Расширение требований по проектированию и разработке продукции и услуг.
18. Дополнительные требования по управлению процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками. Цепочки поставок.
19. Изменения касательно управления производством продукции и предоставлением услуг.
20. Сохранность свойств продукции, важной для ядерной безопасности.
21. Дополнительные требования относительно деятельности после поставки.
22. Дополнительные требования по управлению несоответствующими результатами процессов.
23. Об учете аспектов культуры ядерной безопасности при анализе и оценке.
24. Дополнения по проведению внутренних аудитов и анализа СМК руководством.
25. Дополнительные требования к возможностям для улучшения.
26. Дополнения в разделе по несоответствиям и корректирующим действиям.


ISO 19443:2018 "Quality management systems - Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)


Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua