Впровадження в організації вимог стандарту ISO 27501:2019 "The human-centred organization - Guidance for managers" (семінар)

Мета заходу
Вже довгий час велику увагу у світі приділяють діяльності організацій в ESG сфері (ESG - екологічна, соціальна та управлінська/корпоративна відповідальність). В ESG сфері є різні підходи, моделі, стандарти, рейтинги. Тому основною метою нашого семінару є поглиблення знань у ESG сфері шляхом розгляду вимог ISO 27501:2019 та їх впровадження в організації.
(ISO 27501:2019 "Організація, орієнтована на людину. Настанова для менеджерів")

Цільова аудиторія
Вище керівництво, директори та члени Наглядових Рад, директори з соціальних питань, керівники та ключові працівники HR-підрозділів, аудитори

Програма
Сфера застосування
Організація та ергономіка, орієнтовані на людину
7 принципів організації, орієнтованої на людину
Ергономіка/Людський фактор
Зацікавлені сторони та рівні управління
Зацікавлені сторони та спільне створення цінності
Зміна перспективи: внутрішні клієнти та зовнішні співробітники
Стратегічне планування та діяльність, орієнтована на людину
Відповідальність керівництва в організації, орієнтованої на людину
Організаційна політика
Організаційна діяльність
Інтеграція
Планування
Операційне управління
Врахування індивідуальних відмінностей, придатності використання і доступності
Відкриті і прозорі зв'язки
Ефективні комунікації
Відповідність

Додаткова інформація
Тривалість: 8 годин
Форма проведення: онлайн, по 2 год. в день
Вартість: 2900 грн. без сплати ПДВ
Свідоцтва (сертифікати) для Учасників.
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Керівник семінару
: Тихоненко В.В., Голова Правління Союзу спеціалістів-експертів з якості, генеральний директор Т0В «ВАТТ», к.т.н.
Телефони для реєстрації та отримання рахунку: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua

Внедрение в организации требований стандарта ISO 27501:2019 "The human-centred organization - Guidance for managers" (семинар)

Цель мероприятия
Уже долгое время большое внимание в мире уделяется деятельности организаций в ESG сфере (ESG - экологическая, социальная и управленческая / корпоративная ответственность). В ESG сфере есть разные подходы, модели, стандарты, рейтинги, поэтому основной целью нашего семинара является углубление знаний в ESG сфере путем рассмотрения требований ISO 27501:2019 и их внедрение в организации.
(ISO 27501:2019 "Организация, ориентированная на человека. Руководство для менеджеров")

Целевая аудитория
Высшее руководство, директора и членов наблюдательных советов, директора по социальным вопросам, руководители и ключевые работники HR-подразделений, аудиторы

Программа
Область применения
Организация и эргономика, ориентированные на человека
Семь принципов организации, ориентированной на человека
Эргономика/человеческий фактор
Заинтересованные стороны и уровни управления
Заинтересованные стороны и совместное создание стоимости
Изменение перспективы: внутренние клиенты и внешние сотрудники
Стратегическое планирование и деятельность, ориентированная на человека
Ответственность руководства в организации, ориентированной на человека
Организационная политика
Организационная деятельность
Интеграция
Планирование
Операционное управление
Учет индивидуальных различий, пригодности использования и доступности
Открытые и прозрачные связи
Эффективные коммуникации
Соответствие

Дополнительная информация
Продолжительность: 8 часов.
Форма проведения: онлайн, по 2 часа в день.
Стоимость: 2900 грн. без оплаты НДС.
В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, раздаточный материал в электронном виде.
Свидетельства (сертификаты) для Участников.
Возможен корпоративный формат - на предприятии (цена - договорная).
Руководитель семинара
: Тихоненко В.В., Председатель Правления Союза специалистов-экспертов по качеству, генеральный директор 000 «ВАТТ», к.т.н.
Телефоны для регистрации и получения счета: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Электронная почта

Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua