ISO 29001:2020 Система менеджменту якості нафтогазової компанії згідно нових вимог

Програма
Короткий огляд стандартів нафтогазової галузі.
Сфера застосування ISO 29001.
Процесний підхід.
Ризик-орієнтоване мислення.
Організація, зацікавлені сторони, сфера дії СМЯ, процеси СМ.
Нова структура, термінологія та концепції.
Продукція та послуги.
Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін.
Орієнтація на ризик.
Застосованність.
Документована інформація.
Організаційні знання.
Контроль за зовнішніми процесами, продуктами та послугами.
Процеси управління ризиками та оцінки відповідності.
Принципи класифікації ризиків.
Управління ризиками та процес оцінки відповідності.
Вимоги замовників.
Проведення оцінки ризиків.
Визначення вимог до контролю та перевірки.
Контроль за зовнішніми процесами, продуктами та послугами.
Сфера зовнішньої діяльності.
Оцінка потенційних можливостей постачальників.
Вимоги до оцінки відповідності для зовнішніх постачальників.
Контроль зовнішніх постачальників під час виконання їх зобов'язань.
Загальні заходи з оціник відповідності діяльності та їх застосування через чотири системи оцінки відповідності або рівні втручання клієнта на основі оцінюваного ризику.

Приклади заходів - 2 матриці:
1. Матриця загальної оцінки відповідності діяльності з ISO 13881.
2. Матриця для оцінки відповідності діяльності (для виконання вимг API Spec 6D для трубопроводів и трубопроводних клапанів).

Практичні приклади, рекомендації, обговорення з Учасниками.

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Вартість корпоративного семінару на підприємстві (договірна).
Керівник семинару: Тихоненко В.В., Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості, генеральний директор Т0В «ВАТТ», к.т.н.
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Для довідок: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про тренінги та семінари: www.usq.com.ua

ISO 29001:2020 Система менеджмента качества нефтегазовой компании по новым требованиям

Программа
Краткий обзор стандартов нефтегазовой сферы.
Область применения ISO 29001.
Процессный подход.
Риск ориентированное мышление.
Организация, заинтересованные стороны, сфера действия СМК, процессы СМ.
Новая структура, терминология и концепции.
Продукция и услуги.
Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.
Ориентация на риск.
Применимость.
Документированная информация.
Организационные знания.
Контроль за внешними процессами, продуктами и услугами.
Процессы управления рисками и оценки соответствия.
Принципы классификации рисков.
Управление рисками и процесс оценки соответствия.
Требования заказчиков.
Проведение оценки рисков.
Определение требований к контролю и проверке.
Контроль за внешними процессами, продуктами и услугами.
Сфера внешней деятельности.
Оценка потенциальных возможностей поставщиков.
Требования к оценке соответствия для внешних поставщиков.
Контроль внешних поставщиков во время выполнения их обязательств.
Общие мероприятия по оценке соответствия деятельности и их применение через четыре системы оценки соответствия или уровни вмешательства клиента на основе оцениваемого риска.

Примеры мероприятий - 2 матрицы:
1. Матрица общей оценки соответствия деятельности по ISO 13881.
2. Матрица для оценки соответствия длятельности (для выполнения требований API Spec 6D для трубопроводов и трубопроводных клапанов).

Практические примеры, рекомендации, обсуждения с Участниками.

Дополнительная информация
Продолжительность:
2 дня.
Стоимость: договорная.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Стоимость корпоративного семинара на предприятии (договорная).
Руководитель семинара: Тихоненко В.В., Председатель Правления Союза специалистов-экспертов по качеству, генеральный директор 000 «ВАТТ», к.т.н.
Телефоны для заявок: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Для заявок: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о тренингах и семинарах: www.usq.com.ua