ISO 31022 Управління юридичними ризиками

Організації працюють у складному середовищі з багатьма різними ризиками, у тому числі і з юридичними ризиками. Управління юридичними ризиками допомагає посиленню захисту організації.
Недотримання вимог та очікувань зацікавлених сторін можуть мати значні та негайні негативні наслідки, які можуть вплинути на діяльність та репутацію організації та можуть призвести до карного переслідування вищого керівництва.


Мета цього консультаційного семінару спрямована на те, щоб Учасники могли:
- краще розуміти та оцінювати масштаби та наслідки юридичних проблем та ризиків;
- виявляти, аналізувати та оцінювати юридичні ризики та забезпечувати систематичний спосіб прийняття зважених рішень.


Основні теми програми:
Вступ.
Про стандарти з ризик-менеджменту, аналізу виявлення на бізнес та неперервність бізнесу, комплаенсу та ін. (ISO 31000, IEC 31010, ISO 22317, ISO 22301, ISO 19600, ISO 19011).
Процес управління юридичним ризиком на основі ISO 31022:2020 "Risk management - Guidelines for the management of legal risk".
Зовнішній контекст юридичного ризику.
Внутрішній контекст юридичного ризику.
Визначення критеріїв юридичного ризику.
Оцінка юридичного ризику: ідентифікація, аналіз, оцінка.
Обробка юридичного ризику: вибір варіантів обробки; розробка та впровадження плану обробки ризиків. Ключові індикатори ризику (KRI).
Механізми комунікації (внутрішньої та зовнішньої), консультацій та звітності для управління юридичними ризиками.
Впровадження управління юридичними ризиками.
Політика управління юридичними ризиками.
Ролі та функції управління юридичними ризиками.
Інтеграція управління юридичними ризиками.
Розподілення ресурсів для управління юридичними ризиками.
Обізнаність про юридичні ризики.
Ключові положення контракту, які слід враховувати для мінімізації юридичного ризику.
Приклади:
1. Приклад методу ідентифікації юридичного ризику - Матриця ідентифікації юридичного ризику (LRIM).
2. Приклад реєстру юридичних ризиків.
3. Приклад оцінки вірогідності подій, пов'язаних з юридичним ризиком.
4. Приклад оцінки наслідків подій, пов'язаних з юридичним ризиком.

Додаткова інформація
Тривалість
: 2 дні.
Вартість: 5900 грн. без ПДВ. (або 210 дол. США для закордонних Учасників).
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали семінару на CD.
Керівник консультаційного семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


ISO 31022 Управление юридическими рисками

Организации работают в сложной среде с множеством разных рисков, в том числе и юридических рисков. Управление юридическими рисками способствует усилению защиты организации.
Несоблюдение требований и ожиданий заинтересованных сторон может иметь значительные и немедленные негативные последствия, которые могут повлиять на деятельность и репутацию организации и могут привести к уголовному преследованию высшего руководства.


Цель этого консультационного семинара направлена на то, чтобы Участники могли:
- лучше понимать и оценивать масштабы и последствия юридических проблем и рисков;
- выявлять, анализировать и оценивать юридические риски и обеспечивать систематический способ принятия обоснованных решений.

Основные темы программы:
Введение.
О стандартах по риск-менеджменту, анализу влияния на бизнес и непрерывности бизнеса, комплаенсу и др. (ISO 31000, IEC 31010, ISO 22317, ISO 22301, ISO 19600, ISO 19011).
Процесс управления юридическим риском на основе ISO 31022:2020 "Risk management - Guidelines for the management of legal risk".
Внешний контекст юридического риска.
Внутренний контекст юридического риска.
Определение критериев юридического риска.
Оценка юридического риска: идентификация, анализ, оценка.
Обработка юридического риска: выбор вариантов обработки; разработка и внедрение плана обработки рисков. Ключевые индикаторы риска (KRI).
Механизмы коммуникации (внутренней и внешней), консультаций и отчетности для управления юридическими рисками.
Внедрение управления юридическими рисками.
Политика управления юридическими рисками.
Роли и функции управления юридическими рисками.
Интеграция управления юридическими рисками.
Распределение ресурсов для управления юридическими рисками.
Осведомленность о юридических рисках.
Ключевые положения контракта, которые следует учитывать для минимизации юридического риска.
Примеры:
1. Пример метода идентификации юридического риска - Матрица идентификации юридического риска (LRIM).
2. Пример реестра юридических рисков.
3. Пример оценки вероятности событий, связанных с юридическим риском.
4. Пример оценки последствий событий, связанных с юридическим риском.

Дополнительная информация

Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: 5900 грн. без НДС. (или 210 дол. США для зарубежных Участников).
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы семинара на CD.
Руководитель консультационного семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua