Управління інфраструктурою організації - Facility Management (консультаційний семінар)

"Управління інфраструктурою організації" (Facility Management) - важливий напрямок в діяльності будь-якої організації (комерційної, промислової, урядової та ін.). Стандарт ISO 41001 "Управління інфраструктурою організації - Системи менеджменту - Вимоги і настанова з використання" покликаний допомогти усім зацікавленим сторонам у підвищенні ефективності та продуктивності своїх організацій.
Сертифікаційний орган BSI вже оголосив про початок сертифікації по ISO 41001.
Стандарт ISO 41001 визначає вимоги до системи управління інфраструктурою організації в наступних ситуаціях:
1. Коли організації необхідно підтвердити ефективність надання послуг в сфері управління інфраструктурою, які відповідають цілям такої організації.
2. Коли організація націлена на постійне задоволення відповідних потреб зацікавлених сторін та застосовних вимог.
3. Коли організація прагне бути стійкою в умовах конкуренції.
Стандарт ISO 41001 тісно пов'язаний зі стандартами ISO серії 55000 по управлінню активами - Asset Management.
Цей зв'язок ми також розглянемо на нашому семінарі.
Семінар корисний для компаній, які управляють об'єктами нерухомості, а також для спеціалістів підприємств та організацій у сфері відповідальності яких - управління інфраструктурою.

Програма
1. Огляд стандарту ISO 41001:2018
Міжнародні стандарти, які включають управління об'єктами.
Що таке ISO 41001?
Хто може використовувати стандарт ISO 41001?
Переваги впровадження ISO 41001.
Переваги сертифікації.

2. Структура ISO 41001
Відповідність структури ISO 41001 загальній структурі для стандартів на системи менеджменту.
Модель процесу Plan-Do-Check-Act (PDCA).
Підхід ISO 41001 заснований на циклі PDCA.
Методологія процесного підходу в управлінні об'єктами.
Розділи ISO 41001 (4-10)
Контекст організації.
Лідерство.
Планування.
Підтримка.
Операції (робота).
Оцінка діяльності.
Поліпшення.

3. Аудити (внутрішні та зовнішні)
Внутрішні аудити та аудити постачальників.
Сертифікація по ISO 41001: сертифікаційний та наглядові аудити.

4. Про стандарти, які ще потрібні для системи управління інфраструктурою:
ISO 55001, ISO 22301, ISO 31000, IEC 31010, ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, серія стандартів EN 15221.

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: договірна.
У вартість входить
: інформаційно-консультаційне обслуговування, роздатковий матеріал в електронному вигляді.
Свідоцтва (сертифікати) для Учасників.
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Керівник семінару
: Тихоненко В.В., к.т.н.
Телефони для реєстрації та отримання рахунку: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.

Електронна пошта для замовлень
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua


"Управление инфраструктурой организации - Facility Management" (консультационный семинар)

"Управление инфраструктурой организации" (Facility Management) - важное направление в деятельности любой организации (коммерческой, промышленной, правительственной и т.д.). Стандарт ISO 41001 "Управление инфраструктурой организации - Системы менеджмента - Требования и руководство по использованию" призван помочь всем заинтересованным сторонам в повышении эффективности и производительности своих организаций.
Сертификационный орган BSI уже объявил о начале сертификации по ISO 41001.
Стандарт ISO 41000 определяет требования к системе управления инфраструктурой организации в следующих ситуациях:
1. Когда организации необходимо подтвердить эффективность предоставления услуг в области управления инфраструктурой, которые соответствуют целям такой организации.
2. Когда организация нацелена на постоянное удовлетворение соответствующих потребностей заинтересованных сторон и применимых требований.
3. Когда организация стремится быть устойчивой в условиях конкуренции.
Стандарт ISO 41001 тесно связан со стандартами ISO серии 55000 по управлению активами - Asset Management.
Эту связь мы также рассмотрим на нашем семинаре.
Семинар полезен для компаний, которые управляют объектами недвижимости, а также для специалистов предприятий и организаций в сфере ответственности которых - управление инфраструктурой.

Программа
1. Обзор стандарта ISO 41001:2018
Международные стандарты, которые включают управление объектами.
Что такое ISO 41001?
Кто может использовать стандарт ISO 41001?
Преимущества внедрения ISO 41001.
Преимущества сертификации.

2. Структура ISO 41001
Соответствие структуры ISO 41001 общей структуре для стандартов на систему менеджмента.
Модель процесса Plan-Do-Check-Act (PDCA).
Подход ISO 41001 основанный на цикле PDCA.
Методология процессного подхода в управлении объектами.
Разделы ISO 41001 (4-10)
Контекст организации.
Лидерство.
Планирование.
Поддержка.
Операции (работа).
Оценка деятельности.
Улучшение.

3. Аудиты (внутренние и внешние)
Внутренние аудиты и аудиты поставщиков.
Сертификация по ISO 41001: сертификационный и надзорный аудиты.

4. О стандартах, которые также необходимы для системы управления инфраструктурой:
ISO 55001, ISO 22301, ISO 31000, IEC 31010, ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, серия стандартов EN 15221.


Дополнительная информация
Продолжительность:
2 дня.
Стоимость: договорная.
В стоимость входит
: информационно-консультационное обслуживание, раздаточный материал в электронном виде.
Свидетельства (сертификаты) для Участников.
Возможен корпоративный формат - на предприятии (цена - договорная).
Руководитель семинара
: Тихоненко В.В., к.т.н.
Телефоны для регистрации и получения счета: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Электронная почта для заявок

Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua