Метрологічна діяльність на підприємствах та в лабораторіях

Цей консультаційний семінар для тих, хто використовує засоби вимірювальної техніки на підприємствах, в лабораторіях (відповідальні за систему управління якістю/безпекою, керівники лабораторій, керівники метрологічних служб, метрологи, керівники та працівники служб головного енергетика)


Програма
Нова редакція Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
- Сфера законодавчо регульованої метрології.
- Національні еталони.
- Вимірювання. Невизначеність вимірювання.
- Засоби вимірювальної техніки.
- Національна метрологічна служба.
- Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки.
- Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.
- Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.
- Метрологічний нагляд та його види.
- Державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів.
- Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.
- Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.
- Калібрування засобів вимірювальної техніки.
- Визнання результатів метрологічних робіт, проведених в інших державах.
- Відповідальність за порушення законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Корисна інформація про:
Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки.
ДСТУ ISO 10012 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання.
ISO/IEC Guide 98 Невизначеність вимірювань (в декількох частинах).
ISO/IEC Guide 99 Міжнародний словник з метрології. Основні і загальні поняття та відповідні терміни (VIM).
ISO 21748 Статистичні методи. Настанова з застосування оцінок повторюваності, відтворюваності і правильності при оцінці невизначеності вимірювань.
ДСТУ ISO/TS 21749 Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти.
ДСТУ ІСО 5725 (частини 1-6) Точність (правильність і прецезійність) методів та результатів вимірювання.
MSA - Аналіз вимірювальних систем.


Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Метрологическая деятельность на предприятиях и в лабораториях

Этот консультационный семинар для тех, кто использует средства измерительной техники на предприятиях, в лабораториях (ответственные за систему управления качеством/безопаснотью, руководители лабораторий, руководители меторологических служб, метрологи, руководители и работники служб главного энергетика)

Программа
Новая редакция Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности"
- Сфера законодательно регулированной метрологии.
- Национальные эталоны.
- Измерения. Неопределенность измерения.
- Средства измерительной техники.
- Национальная метрологическая служба.
- Оценка соответствия средств измерительной техники.
- Поверка средств измерительной техники, находящейся в эксплуатации.
- Полномочия на проведение поверки средств измерительной техники, находящейся в эксплуатации.
- Метрологический надзор и его виды.
- Государственный рыночный надзор за соответствием законодательно регулированных средств измерительной техники требованиям технических регламентов.
- Метрологический надзор за законодательно регулируемыми средствами измерительной техники, находящихся в эксплуатации.
- Метрологический надзор за количеством фасованого товара в упаковках.
- Калибровка средств измерительной техники.
- Признание результатов метрологических работ, проведенных в других государствах.
- Ответственность за нарушение законодательства о метрологии и метрологической деятельности.

Полезная информация относительно:
Технический регламент относительно существенных требований к средствам измерительной техники.
ISO 10012 Системы менеджмента измерений. Требования к измерительным процессам и измерительному оборудованию.
ISO/IEC Guide 98 Неопределенность измерений (в нескольких частях).
ISO/IEC Guide 99 Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM).
ISO 21748 Сатистические методы. Руководство по применению оценок повторения, воспроизведения и правильности при оценке неопределенности измерений.
ДСТУ ISO/TS 21749 Неопределенность измерений в метрологической практике. Повторные измерения и иерархические эксперименты.
ДСТУ ИСО 5725 (части 1-6) Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений.
MSA - Анализ измерительных систем.


Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua