Забезпечення неперервності бізнесу. Створення та розвиток системи ВСМ (консультаційний семінар)

Мета заходу
Підготувати Учасників до створення та розвитку систем забезпечення неперервності бізнесу (BCM)

Цільова аудиторія
Директори та їх заступники, ризик-менеджери, керівники систем менеджменту

Програма

Як в Україні, так і в інших країнах у підприємств виникають збої в роботі. Уважний аналіз цих збоїв показує, що на підприємствах відсутні ефективні системи забезпечення неперервності бізнесу. Такі системи є в успішних західних компаніях. Їхня успішна діяльність із застосуванням методів забезпечення неперервності бізнесу стимулювала появи ряду міжнародних та національних стандартів.
На цьому консультаційному семінарі надається інформація за вимогами таких стандартів, наведемо практичні приклади інструкцій, планів, форм.

1. Стандарт ISO 22301 та інші стандарти із забезпечення неперервності бізнесу.
2. Методологія, яка використовується в системах забезпечення неперервності бізнесу.
3. Планування системи забезпечення неперервності бізнесу.
4. Цілі та плани.
5. Функції, відповідальність та повноваження.
6. Навчання та компетентність у системі забезпечення неперервності бізнесу.
7. Впровадження.
8. Документи та записи.
9. Аналіз неперервності бізнесу компанії (причетні сторони, аналіз впливу на бізнес).
10. Карта процесу.
11. Оцінка ризику.
12. Обробка ризику (прийняття, зниження, зупинка, план).
13. Заходи у відповідь на інцидент.
14. Основні рівні прийняття рішень.
15. Стратегії відновлення діяльності.
16. Плани, приорітети.
17. Людські фактори та суспільна точка зору.
18. Тренування.
19. Внутрішні та зовнішні аудити.
20. Коригувальні дії.
21. Запобіжні дії.
22. Постійне покращення системи забезпечення неперервності діяльності.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 5000 грн. (дистанційно 2600 грн.)
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКTЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Обеспечение непрерывности бизнеса. Создание и развитие системы ВСМ (консультационный семинар)

Цель мероприятия
Подготовить Участников к созданию и развитию систем обеспечения непрерывности бизнеса (BCM)

Целевая аудитория
Директора и их заместители, риск-менеджеры, руководители систем менеджмента

Программа

Как в Украине, так и в других странах у предприятий возникают сбои в работе. Внимательный анализ этих сбоев показывает, что на предприятиях отсутствуют эффективные системы обеспечения непрерывности бизнеса. Такие системы есть в успешных западных компаниях. Их успешная деятельность с применением методов обеспечения непрерывности бизнеса стимулировала появление ряда международных и национальных стандартов.
На этом консультационном семинаре предложим информацию по требованиям таких стандартов, приведем практические примеры инструкций, планов, форм.

1. Стандарт ISO 22301 и другие стандарты по обеспечению непрерывности бизнеса.
2. Методология, используемая в системах обеспечения непрерывности бизнеса.
3. Планирование системы обеспечения непрерывности бизнеса.
4. Цели и планы.
5. Функции, ответственность и полномочия.
6. Обучение и компетентность в системе обеспечения непрерывности бизнеса.
7. Внедрение.
8. Документы и записи.
9. Анализ непрерывности бизнеса компании (причастные стороны, анализ влияния на бизнес).
10. Карта процесса.
11. Оценка риска.
12. Обработка риска (принятие, снижение, остановка, план).
13. Ответные меры на инцидент.
14. Основные уровни принятия решений.
15. Стратегии восстановления деятельности.
16. Планы, приоритеты.
17. Человеческие факторы и общественное мнение.
18. Тренировки.
19. Внутренние и внешние аудиты.
20. Корректирующие действия.
21. Предупреждающие действия.
22. Постоянное улучшение системы обеспечения непрерывности деятельности.

Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 5000 грн. (дистанционно 2600 грн.)
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКTЦ "BAТТ".
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua