Оцінки та управління ризиками постачань та якості продукції (семінар)

Цільова аудиторія
Керівники, менеджери, відповідальні за постачання та якість продукції, керівники та ІТР відділів якості

Мета заходу

Удосконалення знань та вмінь з ідентифікації та управління ризиками постачань та якості продукції

Програма

1. Вступ.
2. Вимоги з ідентифікації та управління ризиками в міжнародних стандартах.
3. Огляд стандартів з менеджменту ризиків: ISO 31000, IEC 31010.
4. Ідентифікація та управління ризиками постачань і якості продукції. Процедура.
5. Складання Реєстру ризиків постачань та якості продукції.
6. Стандарти ISO по забезпеченню безперервності бізнесу (ISO 22301 та ін.) - мінімізація ризиків виникнення інцидентів та зниження втрат від зривів у роботі.
7. Планування дій для непередбачених обставин. Процедура.
8. Складання Плану дій при непередбачених обставинах.
9. Невідповідності, корекції, коригувальні та запобіжні дії.
10. Управління змінами. Матриця змін.
11. Відкликання продукції.

Сполучення теорії та практики.


Обговорення невідповідностей аудитів.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Оценки и управление рисками поставок и качества продукции (семинар)

Целевая аудитория
Руководители, менеджеры, ответственные за поставки и качество продукции, руководители и ИТР отделов качества

Цель мероприятия
Совершенствование знаний и умений по идентификации и управлению рисками поставок и качества продукции

Программа
1. Введение.
2. Требования по идентификации и управлению рисками в международных стандартах.
3. Обзор стандартов по менеджменту рисков: ISO 31000, IEC 31010.
4. Идентификация и управление рисками поставок и качества продукции. Процедура.
5. Составление Реестра рисков поставок и качества продукции.
6. Стандарты ISO по обеспечению непрерывности бизнеса (ISO 22301 и др.) - минимизация рисков возникновения инцидентов и снижение потерь от срывов в работе.
7. Планирование действий для непредвиденных обстоятельств. Процедура.
8. Составление Плана действий при непредвиденных обстоятельствах.
9. Несоответствия, коррекции, корректирующие и предупреждающие действия.
10. Упраление изменениями. Матрица изменений.
11. Отзыв продукции.

Сочетание теории и практики.


Обсуждение несоответствий аудитов.


Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: 3950 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua