Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами. Ліцензійні умови та порядок контролю за їх виконанням (проведення перевірок)

Хочете правильно організувати та проводити оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами?
Хочете завжди відповідати вимогам Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України "Про лікарські засоби", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами", інших чинних нормативно-правових актів, національних та міжнародних стандартів?
Хочете покращувати свою систему забезпечення якості?
Хочете вдосконалювати знання свого Персоналу?
Тоді цей тренінг для Ваших працівників.

Цільова аудиторія
Уповноважені особи, керівники підрозділів, ключові фахівці

Програма
1. Ліцензійні умови для провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами:
- Загальноорганізаційні вимоги.
- Спеціальні вимоги: до оптової та до роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
- Кваліфікаційні та інші вимоги до Персоналу.

2. Контроль за виконанням Ліцензійних умов:
- Організація перевірок.
- Планові перевірки.
- Позапланові перевірки.
- Порядок проведення перевірки.
- Обсяг перевірки.
- Оформлення результатів перевірки.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами. Лицензионные условия и порядок контроля за их выполнением (проведение проверок)

Хотите правильно организовать и проводить оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами?
Хотите всегда соостветствовать требованиям Основ законодательства Украины об охране здоровья, Законов Украины "О лекарственных средствах", "О лицензированиих определенных видов хозяйственной деятельности", "Лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами", других действующих нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов?
Хотите улучшить свою систему обеспечения качества?
Хотите усовершенствовать знания своего Персонала?
Тогда этот тренинг для Ваших работников.

Целевая аудитория
Уполномоченные лица, руководители подразделений, ключевые специалисты

Программа
1. Лицензионные условия для ведения хозяйственной деятельности по оптовой и розничной торговли лекарственными средствами:
- Общеорганизационные требования.
- Специальные требования: к оптовой и к розничной торговле лекарственными средствами.
- Квалификационные и другие требования к Персоналу.

2. Контроль за выполнением Лицензионных условий:
- Организация проверок.
- Плановые проверки.
- Внеплановые проверки.
- Порядок проведения проверки.
- Объем проверки.
- Оформление результатов проверки.

Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua