Перевірки при провадженні певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я

Цей тренінг для Компаній, які:
- виробляють лікарські засоби;
- займаються оптовою, роздрібною торгівлею лікарськими засобами;
- займаються медичною практикою.

На тренінгу розглядаються питання перевірок виконання Компанією:
- Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я;
- вимог в сфері охорони праці;
- екологічних вимог;
- метрологічних вимог.

Програма
1. Питання, що підлягають перевірці.
2. Загальні вимоги.
3. Кваліфікаційні вимоги.
4. Спеціальні вимоги.
5. Порушення вимог законодавства, виявлені під час планової перевірки.
6. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акту, що мають місце з боку суб'єкта господарювання.
7. Акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені під час перевірки (Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади, Накази МОЗ, СанПіН, ДБН, ДСТУ).
А також:
- Органи, які проводять перевірки з інших питань (екологія, охорона праці, метрологія).
- Нормативна база, питання, приписи, реагування.
- Запобіжні заходи.

Рекомендації щодо підготовки до перевірок та їх проходження.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Проверки при ведении определенных видов хозяйственной деятельности в сфере охраны здоровья

Этот тренинг для Компаний, которые:
- производят лекарственные средства;
- занимаются оптовой, розничной торговлей лекарственными средствами;
- занимаются медицинской практикой.

На тренинге рассматриваются вопросы проверок выполнения Компанией:
- лицензионных условий ведения определенных видов хозяйственной деятельности в сфере охраны здоровья;
- требований в сфере охраны труда;
- экологических требований;
- метрологических требований.

Программа
1. Вопросы, которые подлежат проверке.
2. Общие требования.
3. Квалификационные требования.
4. Специальные требования.
5. Нарушение требований законодательства, выявленные во время плановой проверки.
6. Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного Акта, которые имеют место со стороны предприятия.
7. Акты, на основании которых составлено и которым отвечают вопросы, предусмотренные во время проверки (Законы Украини, Постановления Кабинета Министров Украини и приказы органов государственной исполнительной власти, Приказы МОЗ, СанПиН, ДБН, ДСТУ).
А также:
- Органы, которые проводят проверки по другим вопросам (экология, охрана труда, метрология).
- Нормативная база, вопросы, реагирование.
- Предупреждающие действия.

Рекомендации по подготовке к проверкам и их прохождение.

Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua