Харчова промисловість: обов'язкові програми, які забезпечують безпеку продуктів харчування

Цільова аудиторія
Керівники харчових виробництв, технологи, керівники груп НАССР, представники керівництва з якості та безпечності продукції.

Мета заходу
Удосконалення знань з харчової безпеки.

Програма
1. Огляд стандартів та інших документів з програм, які забезпечують безпечність продуктів харчування.
2. Вимоги до будівель.
3. Планування приміщень.
4. Вентиляція, водопровід, електроенергія та інші інженерні комунікації.
5. Допоміжні комунікації, у тому числі каналізація та вивезення відходів.
6. Придатність обладнання для чистки, технічного обслуговування та профілактики.
7. Управління закупівлями.
8. Заходи, спраямовані на запобігання перехресного забруднення.
9. Очищення та санітарна обробка.
10. Боротьба з шкідниками.
11. Особиста гігієна.
12. Вторинна переробка.
13. Процедури відкликання продукції.
14. Складування.
15. Інформація про продукцію і обізнаність споживачів.
16. Захист продуктів харчування, пильність.

Приклади.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


Пищевая промышленность: обязательные программы, которые обеспечивают безопасность продуктов питания

Целевая аудитория
Руководители пищевых производств, технологи, руководители групп НАССР, представители руководства по качеству и безопасности продукции.

Цель мероприятия
Совершенствование знаний по пищевой безопасности.

Программа
1. Обзор стандартов и других документов по программам, обеспечивающим безопасность продуктов питания.
2. Требования к зданиям.
3. Планировка помещений.
4. Вентиляция, водопровод, электроэнергия и прочие инженерные коммуникации.
5. Вспомогательные коммуникации, в том числе канализация и вывоз отходов.
6. Пригодность оборудования для чистки, техобслуживания и профилактики.
7. Управление закупками.
8. Меры, направленные на предотвращение перекрестного загрязнения.
9. Очистка и санитарная обработка.
10. Борьба с вредителями.
11. Личная гигиена.
12. Вторичная переработка.
13. Процедуры отзыва продукции.
14. Складирование.
15. Информация о продукции и осведомленность потребителей.
16. Защита продуктов питания, бдительность.

Примеры.

Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua