Практика управління навколишнім природним середовищем на підприємстві (тренінг)

- Положення та вимоги Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", Водного кодексу, Земельного кодексу, інших правових документів, а також інші критерії та вимоги визначені природоохоронним законодавством.
- Структура управління навколишнім природним середовищем на підприємстві.
- Дозволи, ліміти, ліцензії.
- Ведення екологічної статистичної звітності.
- Характеристики впливу підприємства на навколишнє природне середовище.
- Постачання, зберігання, транспортування, використання сировини (матеріалів) у виробничому процесі.
- Водокористування (водопостачання, водоспоживання, водовідведення).
- Поводження з відходами (утворення відходів, місця видалення відходів, транспортування відходів, поводження з небезпечними відходами, заходи щодо зменшення відходів, дотримання порядку обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари).
- Поводження з небезпечними речовинами (ідентифікація та декларування безпеки як об'єкту підвищеної небезпеки, зберігання, виробництво, транспортування та використання небезпечних речовин).
- Земельні ресурси, забруднення ґрунтів, ґрунтових вод (Землекористування, Забруднення ґрунтів та ґрунтових вод, Наземні та підземні резервуари та цистерни).
- Заходи з попередження виникнення аварій та система реагування на них.
- Порушення в галузі охорони навколишнього природного середовища (позови, штрафи, приписи, скарги та реагування на них).
- Міжнародні екологічні стандарти (серія ISO 14000).

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


Практика управления окружающей природной средой на предприятии (тренинг)

- Положения и требования Законов Украины "Об охране окружающей природной среды", "Об охране атмосферного воздуха", "Об отходах", "Об объектах повышенной опасности", Водного кодекса, Земельного кодекса, других правовых документов, а также другие критерии и требования определены природоохранным законодательством.
- Структура управления окружающей природной средой на предприятии.
- Разрешения, лимиты, лицензии.
- Ведение экологической статистической отчетности.
- Характеристики влияния предприятия на окружающую природную среду.
- Поставка, хранение, транспортировка, использование сырья (материалов) в производственном процессе.
- Водопользование (водоснабжение, водопотребление, водоотвод).
- Обращение с отходами (образование отходов, места удаления отходов, транспортировка отходов, обращение с опасными отходами, мероприятия по уменьшению отходов, соблюдение порядка учета отходов, упаковочных материалов и тары).
- Обращение с опасными веществами (идентификация и декларирование безопасности как объекта повышенной опасности, хранение, производство, транспортировка и использование опасных веществ).
- Земельные ресурсы, загрязнения грунтов, грунтовых вод (землепользование, загрязнение грунтов и грунтовых вод, наземные и подземные резервуары и цистерны).
- Мероприятия по предупреждению возникновения аварий и система реагирования на них.
- Нарушение в отрасли охраны окружающей природной среды (иски, штрафы, предписания, жалобы и реагирование на них).
- Международные экологические стандарты (серия ISO 14000)
.

Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: 3950 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua