Ризики підприємства. Оцінка, попередження, нейтралізація, скорочення

На семінарі розглядаються:
- де можуть виникати ризики, дається їхня класифікація, розгорнута характеристика кожного виду;
- методи управління ризиками з метою їхнього попередження;
- нейтралізації, скорочення та у кінцевому підсумку - підвищення ефективності діяльності.
Детальна увага на семінарі приділяється аналізу політичних, технічних, виробничих, фінансових, галузевих, інноваційних та інших ризиків.

Семінар призначений для керівників підприємств та організацій, для менеджерів середньої ланки, які прагнуть до професійного зростання.

Програма


ВСТУП

Сутність ризику.
Класифікація ризиків.

ВИДИ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
- Політичні ризики.
- Фінансові ризики.
- Комерційні ризики
- Виробничі ризики та промислова безпека виробництва.
- Транспортні ризики та їх страхування.
- Майнові ризики.
- Екологічні ризики.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Система управління ризиками
Облік невизначеності у підходах до оцінки ризиків

- Аналіз та оцінка ризиків.
- Методи аналізу ризиків.
- Резервування засобів на покриття непередбачених витрат.
- Облік ризиків при фінансуванні проектів.
- Страхування ризиків.
- Ухиляння від ризиків.
- Перевірка партнерів по бізнесу та умов укладання угоди.
- Бізнес-планування.
- Підбір Персоналу організації.
- Захист комерційної таємниці на підприємстві.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Риски предприятия. Оценка, предупреждение, нейтрализация, сокращение

На семинаре рассматриваются:
- где могут возникать риски, дается их классификация, развернутая характеристика каждого вида;
- методы управления рисками с целью их предупреждения;
- нейтрализации, сокращения и в конечном итоге - повышение эффективности деятельности.
Детальное внимание на семинаре уделяется анализу политических, технических, производственных, финансовых, отраслевых, инновационных и других рисков.

Семинар предназначен для руководителей предприятий и организаций, для менеджеров среднего звена, которые стремятся к профессиональному росту.

Программа

ВВЕДЕНИЕ

Сущность риска.
Классификация рисков.

ВИДЫ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
- Политические риски.
- Финансовые риски.
- Коммерческие риски.
- Производственные риски и промышленная безопасность производства.
- Транспортные риски и их страхование.
- Имущественные риски.
- Экологические риски.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Система управления рисками
Учет неопределенности в подходах к оценке рисков

- Анализ и оценка рисков.
- Методы анализа рисков.
- Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
- Учет рисков при финансировании проектов.
- Страхование рисков.
- Уклонение от рисков.
- Проверка партнеров по бизнесу и условий заключения сделки.
- Бизнес-планирование.
- Подбор Персонала организации.
- Защита коммерческой тайны на предприятии.


Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: 3950 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua