Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами

Програма

1. Які є вимоги міжнародних стандартів з питань, що розглядаються

2. Ідентифікація та управління ризиками, пов'язаними з впливом на постачання та якість продукції

Методи, інструменти та їх застосування для ідентифікації, оцінки та зниження негативних наслідків ризиків.
Оцінка ризику, пов'язана з постачанням продукції включає:
- наявність робочих площ/обладнання та їх утримання;
- діяльності постачальників та наявність/постачання сировини, матеріалів.
Оцінка ризику, пов'язана із якістю продукції включає:
- постачання невідповідної продукції;
- наявність компетентного Персоналу.
Зв'язок з коригувальними та/або запобіжними діями.

3. Дії у позаштатних ситуаціях
Планування дій у позаштатних ситуаціях. Що обов'язково повинен включати план.
Документування та доведення до відома Персоналу організації.
Оновлення даних.

4. Критичні закупівлі
Як проводити визначення критичності діяльності та/або продукції у відношенні їх відповідності вимогам до продукції, що випускається. Як скласти Перелік критичності продукції та видів діяльності постачальників.
Як встановити тип та масштаб управління, які застосовуються до постачальника, на основі критичності продукції або діяльності.
Як встановити тип та масштаб управління, які застосовуються до діяльності з аутсорсингу.
Інформація про закупівлі - як правильно сформулювати.
Верифікація продукції або діяльності, що закуповується - як провести та зафіксувати.

5. Управління змінами
Процес управління змінами.
Як забезпечити впевненість у тому, що цілістність системи менеджменту в компанії зберігається при плануванні та впровадженні змін.
Як ідентифікувати потенційні ризики, пов'язані, в першу чергу, зі змінами:
- в організаційній структурі;
- в ключовому або необхідному Персоналі;
- в критичних постачальниках;
- у власних процедурах.
Як оповістити свій Персонал та Персонал замовників про внесені зміни, а також про ризики, пов'язані зі змінами.

6. Внутрішній аудит
Як правильно враховувати ці теми (планування, проведення, звітність) при внутрішніх аудитах Ваших постачальників.

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


Риски, непредвиденные обстоятельства, критические закупки, управление изменениями

Программа
1. Какие есть требования международных стандартов по рассматриваемым вопросам

2. Идентификация и управление рисками, связанными с влиянием на поставку и качество продукции
Методы, инструменты и их применение для идентификации, оценки и снижения негативных последствий рисков.
Оценка риска, связанная с поставкой продукции включает:
- наличие рабочих площадей/оборудования и их содержание;
- деятельности поставщиков и наличие/поставки сырья, материалов.
Оценка риска, связанная с качеством продукции включает:
- поставку несоответствующей продукции;
- наличие компетентного Персонала.
Связь с корректирующими и/или предупреждающим действиями.

3. Действия в нештатных ситуациях
Планирование действий в нештатных ситуациях. Что обязательно должен включать план.
Документирование и доведение до сведения Персонала организации.
Обновление данных.

4. Критические закупки
Как проводить определение критичности деятельности и/или продукции в отношении их соответствия требованиям к выпускаемой продукции. Как составить Перечень критичности продукции и видов деятельности поставщиков.
Как установить тип и масштаб управления, применяемого к поставщику, на основе критичности продукции или деятельности.
Как установить тип и масштаб управления, применяемые к деятельности по аутсорсингу.
Информация о закупках - как правильно сформулировать.
Верификация закупленной продукции или деятельности - как провести и зафиксировать.

5. Управление изменениями
Процесс управления изменениями.
Как обеспечить уверенность в том, что целостность системы менеджмента в компании сохраняется при планировании и внедрении изменений.
Как идентифицировать потенциальные риски, связанные, в первую очередь, с изменениями:
- в организационной структуре;
- в ключевом или необходимом Персонале;
- в критических поставщиках;
- в собственных процедурах.
Как известить свой Персонал и Персонал заказчиков о внесённых изменениях, а также о рисках, связанных с изменениями.

6. Внутренний аудит
Как правильно учитывать эти темы (планирование, проведение, отчетность) при внутренних аудитах и аудитах Ваших поставщиков.

Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: 3950 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua