Система менеджменту знань. Культура організації. Процеси. Взаємозв'язки

Цільова аудиторія
Керівники, менеджери з розвитку бізнесу, HR-спеціалісти компаній та підприємств, хто зацікавлений в ефективному використанні знань для конкурентної переваги та інновацій.

Мета заходу
Розвиток системи менеджменту знань в компанії для підвищення конкурентоспроможності та інноваційності бізнесу. Взаємозв'язок з іншими системами менеджменту компанії.

Програма
Знання та культура. Зв'язок.
Перешкоди для менеджменту знань.
Традиційні компанії та компанії, орієнтовані на знання.
Індивідууми, групи і уся компанія.
Офіційні та не офіційні організаційні структури.
Довіра і мотивація.
Цінності, переконання та довіра.
Компетенція, пізнання та бачення.
Обмін знаннями.
Організація, яка пізнає.
Менеджмент відносит. Інструменти, що впливають на процеси знань.
Спостереження та опитування.
Навчання та наставництво.
Розмова і діалог.
Роль інформаційних технологій у менеджменті знань.
Ключові пункти пізнання.
Низька та висока компетенція при впровадженні програми з менеджменту знань.

Усі компанії прагнуть покращити свої показники та здатність до інновацій. Цьому сприяють і сучасні технології, та сучасне обладнання, та сучасні матеріали, та сучасні знання. Тому компанії, які прагнуть до покращення показників, до конкурентоспроможності, до інновацій створюють власну систему менеджменту знань (СМЗ). Успішне впровадження СМЗ можливе у тих компаніях, які уважно ставляться до:
- людських та культурних аспектів,
- персональної мотивації,
- зміни менеджменту,
- зміни соціальної відповідальності,
- покращення процесів обміну знаннями між спеціалістами, які володіють різними дисциплінами,
- активного обміну інформацією та співробітництва.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Система менеджмента знаний. Культура организации. Процессы. Взаимосвязи

Целевая аудитория
Руководители, менеджеры по развитию бизнеса, HR-специалисты компаний и предприятий, кто заинтересован в эффективном использовании знаний для конкурентного преимущества и инноваций.

Цель мероприятия
Развитие системы менеджмента знаний в компании для повышения конкурентоспособности и инновационности бизнеса. Взаимосвязь с другими системами менеджмента компании.

Программа
Знания и культура. Связь.
Препятствия для менеджмента знаний.
Традиционные компании и компании, ориентированные на знания.
Индивидуумы, группы и вся компания.
Официальные и не официальные организационные структуры.
Доверие и мотивация.
Ценности, убеждения и доверие.
Компетенция, познание и видение.
Обмен знаниями.
Познающая организация.
Менеджмент отношений. Инструменты, воздействующие на процессы знаний.
Наблюдение и опрос.
Обучение и наставничество.
Разговор и диалог.
Роль информационных технологий в менеджменте знаний.
Ключевые пункты познания.
Низкая и высокая компетенция при внедрении программы по менеджменту знаний.

Все компании стремятся улучшить свои показатели и способность к инновациям. Этому способствуют и современные технологии, и современное оборудование, и современные материалы, и современные знания. Поэтому компании, стремящиеся к улучшению показателей, к конкурентоспособности, к инновациям создают собственную систему менеджмента знаний (СМЗ). Успешное внедрение СМЗ возможно в тех компаниях, которые внимательно относятся к:
- человеческим и культурным аспектам,
- персональной мотивации,
- изменению менеджмента,
- изменению социальной ответственности,
- улучшению процессов обмена знаниями между специалистами, владеющими различными дисциплинами,
- активному обмену информацией и сотрудничеству.

Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua