Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог (семінар)

Цільова аудиторія
Директор з охорони праці, керівник служби охорони праці, працівники СОП підприємств електроенергетики

Мета заходу
Актуалізація знань з СУОП, підвищення кваліфікації працівників СОП

ПРОГРАМА

СУОП в електроенергетиці: призначення, планування, впровадження, перевіряння, аналізування.

Політика у сфері охорони праці

Ідентифікація небезпек, оцінювання ризиків, визначення заходів безпеки:
планування робіт з ідентифікації небезпек і оцінювання ризиків;
ідентифікація небезпек;
оцінювання ризиків і визначення їх прийнятності;
визначення достатності наявних заходів безпеки;
запровадження за потреби більш ефективних заходів безпеки;
моніторинг ризиків у сфері охорони праці та визначених заходів безпеки, аналізування даних моніторингу;
управління змінами;
результати ідентифікації небезпек;
оцінювання ризиків.

Нормативні вимоги

Цілі у сфері охорони праці та програма їх досягнення

Запровадження та підтримання функціонування СУОП
Навчання.
Обмін інформацією.
Документація СУОП.
Операційний контроль.
Підрядники, відвідувачі.
Небезпечні матеріали.
Надзвичайні ситуації.
Тренування Персоналу.

Моніторинг і вимірювання
Внутрішні аудити з врахуванням вимог ДСТУ ISO 19011: планування, підготовка, проведення, звітування.

Аналізування СУОП керівництвом
Вхідні дані.
Вихідні дані.
Протокол аналізування СУОП.

Додатково:
1. Методи оцінки ризиків з використанням вимог стандарту ДСТУ IEC 31010 "Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику".
2. Стандарт ISO 45001 "Системи управління охорони здоров'я та безпеки праці – Вимоги та рекомендації з застосування".

Додаткова інформація
Тривалість
: 2 дні.
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ". (Досвід роботи в сфері СУОП - більше 20 років. Публікації: "Практичний довідник спеціаліста з охорони праці" під ред. В.В. Тихоненка; статті "Ідентифікація та оцінка ризиків", "Стандарти безпечності" та ін.).
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
: vatt @ akademia.kiev.ua

Детальніше про тренінги та семінари
: www.usq.com.ua

Система управления охраной труда на предприятиях электроэнергетики согласно новым требованиям (семинар)

Целевая аудитория
Директор по охране труда, руководитель службы охраны труда, работники СОТ предприятий электроэнергетики

Цель мероприятия
Актуализация знаний по СУОТ, повышение квалификации работников СОТ

ПРОГРАММА

СУОТ в электроэнергетике: назначение, планирование, вндрение, проверка, анализирование.

Политика в сфере охраны труда

Идентификация опасностей, оценка рисков, определение мероприятий безопасности:
планирование работ по идентификации опасностей и оценки рисков;
идентификация опасностей;
оценка рисков и определение их приемлемости;
определение достаточности существующих мероприятий безопасности;
внедрение при необходимости более эффективных мероприятий безопасности;
мониторинг рисков в сфере охраны труда и определенных мероприятий безопасности, анализ данных мониторинга;
управление изменениями;
результаты идентификации опасностей;
оценка рисков.

Нормативные требования

Цели всфере охраны труда и программа их достижения

Внедрение и поддержка функционирования СУОТ
Обучение.
Обмен информацией.
Документация СУОТ.
Операционный контроль.
Подрядчики, посетители.
Опасные материалы.
Чрезвычайные ситуации.
Тренировка Персонала.

Мониторинг и измерения
Внутренние аудиты у учетом требований ДСТУ ISO 19011: планирование, подготовка, проведение, отчетность.

Анализ СУОТ руководством
Входящие данные.
Исходящие данные.
Протокол анализа СУОТ.

Дополнительно:
1. Методы оценки рисков с использованием требований стандарта ДСТУ IEC 31010 "Управление риском. Методы общей оценки риска".
2. Стандарт ISO 45001 "Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и руководства по использованию".

Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: 3950 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua