Системи управління навколишнім середовищем для міського господарства

Керівники міст в Україні (як і в усьому світі) стоять перед лицем серйозних соціально-економічних проблем. Ці проблеми часто ускладнюються несприятливим впливом на навколишнє середовище, такими як:
- Забруднення;
- Відходи;
- Неконтрольоване споживання ресурсів;
- Деградація міст та
- Зниження рівня життя в містах.

Вже не можна жити і працювати, не звертаючи увагу на проблеми охорони навколишнього середовища.

Для того щоб активно займатися проблемами охорони навколишнього середовища, необхідні:
- Бажання та політична воля;
- Знання;
- Ресурси
.

5-ти денний семінар призначений для передачі сучасної інформації для мерів міст та їхніх заступників, керівників управлінь.

Мета практичного семінару:
Представити Учасникам семінару інформацію про системи управління навколишнім середовищем (СУНС) в міському господарстві, які функціонують у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 14001.
Серед тем семінару:
- Що собою представляє система управління навколишнім середовищем;
- Чому місцевій адміністрації слід впроваджувати систему управління навколишнім середовищем;
- Як функціонує система управління навколишнім середовищем;
- Ідентифікація аспектів міського управління навколишнім середовищем;
- Практичні приклади для впровадження СУНС у міському господарстві.

Існує багато причин та вигод для місцевого самоуправління стимулюючих впровадження СУНС, у тому числі:

Причини:

- Вимоги та тиск зі сторони законодавства.
- Тиск зацікавлених сторін: виборців та громадськості, поінформованість, імідж та репутація.
- Конкурентоспроможність та фінансові вигоди.

Вигоди:

- Об'єднання економічних, соціальних та екологічних факторів із загальними принципами та методами управління.
- Створення всеохоплюючих, системних та інтегрованих систем управління (якість, екологія, безпека).
- Забезпечення постійного покращення екологічної ефективності та відповідності законодавству.
- Боротьба, як з керованими, так і з не керованими факторами навколишнього середовища.
- Підвищення моралі адіміністративного Персоналу.
- Забезпечення економії ресурсів.
- Взірець для місцевих жителів і туристів.

Додаткова інформація
Тривалість: 5 днів.
Вартість: договірна.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
: vatt @ akademia.kiev.ua

Детальніше про тренінги та семінари
: www.usq.com.ua

Системы управления окружающей средой для городского хозяйства

Городские руководители в Украине (как и во всем мире) стоят перед лицом серьезных социально-экономических проблем. Эти проблемы зачастую усугубляются неблагоприятными воздействиями на окружающую среду, такими как:
- Загрязнение;
- Отходы;
- Неконтролируемое потребление ресурсов;
- Деградация городов и
- Снижение уровня жизни в городах.

Уже нельзя жить и работать, не обращая внимания на проблемы охраны окружающей среды.

Для того чтобы активно заниматься проблемами охраны окружающей среды, необходимы:
- Желание и политическая воля;
- Знания;
- Ресурсы
.

Предлагаемый пятидневный семинар предназначен для передачи современной информации для мэров городов и их заместителей, руководителей управлений.

Цель практического семинара:
Представить Участникам семинара информацию о системах управления окружающей средой (СУОС) в городском хозяйстве, функционирующих в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001.
Среди тем семинара:
- Что собой представляет система управления окружающей средой;
- Почему местной администрации следует внедрять систему управления окружающей средой;
- Как функционирует система управления окружающей средой;
- Идентификация аспектов городского управления окружающей средой;
- Практические примеры для внедрения СУОС в городском хозяйстве.


Существует много причин и выгод для местного самоуправления стимулирующих внедрение СУОС, в том числе:

Причины:

- Требования и давление со стороны законодательства.
- Давление заинтересованных сторон: избирателей и общественности, осведомленность, имидж и репутация.
- Конкурентоспособность и финансовые выгоды.

Выгоды:

- Объединение экономических, социальных и экологических факторов с общими принципами и методами управления.
- Создание всеобъемлющих, системных и интегрированных систем управления (качество, экология, безопасность).
- Обеспечение постоянного улучшения экологической эффективности и соответствия законодательству.
- Борьба, как с управляемыми, так и с неуправляемыми факторами окружающей среды.
- Повышение морали административного Персонала.
- Обеспечение экономии ресурсов.
- Образец для местных жителей и туристов.

Дополнительная информация
Продолжительность: 5 дней.
Стоимость: договорная.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua