ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Маєте намір управляти енергоефективністю?
Маєте намір знижувати розходи на енергоспоживання та підвищувати дохідність?
Маєте намір зменшувати влпив на навколишнє середовище?
Маєте намір використовувати вимоги сучасних міжнародних стандартів?
Тоді цей тренінг для Вас!

Системи управління енергоефективністю (ISO 50001)
Вимоги до організації, системи, процесам, обладнанню, енергоефективності (ключові індикатори), збереженню енергії, зниженню витрат. Енергоменеджмент, аудит системи енергоменеджменту (СЕнМ). Документи, СЕнМ, впровадження, сертифікація.

Програма
1. Стандарти та регламенти енергоменеджменту.
2. Енергоменеджмент на підприємстві.
3. Система енегроменеджменту. Найкращі доступні технології.
4. Енергетична політика.
5. Планування.
6. Ідентифікація та аналіз енергетичних аспектів.
7. Законодавчі та інші вимоги.
8. Енергетичні цілі, задачі та програми.
9. Енергетичний профіль (аналіз фактичного енергоспоживання).
10. Базове (вихідне) використання енергії.
11. Індикатори (показники) енергоефективності.
12. Впровадження та функціонування.
13. Ресурси, ролі, відповідальність та повноваження.
14. Освідченість, навчання та компетенція.
15. Комунікації.
16. Документація системи енергетичного менеджменту.
17. Управління документацією.
18. Операційний контроль.
19. Перевірка.
20. Моніторинг та вимірювання.
21. Оцінка відповідності.
22. Невідповідності, коригувальні та запобіжні дії.
23. Управління записами.
24. Внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту.
25. Аналіз системи енергетичного менеджменту зі сторони керівництва.

Додаткова інформація
Тривалість
: 2 дні.
Вартість: 4900 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали семінару на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Намерены управлять энергоэффективностью?
Намерены снижать расходы на энергопотребление и повышать доходность?
Намерены уменьшать воздействие на окружающую среду?
Намерены использовать требования современных международных стандартов?
Тогда этот тренинг для Вас!

Системы управления энергоэффективностью (ISO 50001)
Требования к организации, системе, процессам, оборудованию, энергоэффективности (ключевые индикаторы), сохранению энергии, снижению затрат. Энергоменеджмент, аудит системы энергоменеджмента (СЭнМ). Документы СЭнМ, внедрение, сертификация.

Программа
1. Стандарты и регламенты энергоменеджмента.
2. Энергоменеджмент на предприятии.
3. Система энергоменеджмента. Наилучшие доступные технологии.
4. Энергетическая политика.
5. Планирование.
6. Идентификация и анализ энергетических аспектов.
7. Законодательные и иные требования.
8. Энергетические цели, задачи и программы.
9. Энергетический профиль (анализ фактического энергоиспользования).
10. Базовое (исходное) использование энергии.
11. Индикаторы (показатели) энергоэффективности.
12. Внедрение и функционирование.
13. Ресурсы, роли, ответственность и полномочия.
14. Осведомленность, обучение и компетенция.
15. Коммуникации.
16. Документация системы энергетического менеджмента.
17. Управление документацией.
18. Операционный контроль.
19. Проверка.
20. Мониторинг и измерения.
21. Оценка соответствия.
22. Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия.
23. Управление записями.
24. Внутренний аудит системы энергетического менеджмента.
25. Анализ системы энергетического менеджмента со стороны руководства.

Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: 4900 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы семинара на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua