Управління ризиками в ланцюжках постачань. Практичні підходи (семінар)

Цільова аудиторія

Генеральні директори, комерційні директори, директори з логістики, керівники служб постачань, менеджери по закупівлям, менеджери проектів

Мета заходу
Зформувати в Учасників сучасний підхід до управління ризиками в ланцюжках постачань (SCRM) та допомогти застосовувати SCRM до своїх постачальників.

Програма

Управління ризиками в ланцюжках постачань (supply chain risk management - SCRM) використовується для захисту товарів та послуг що закуповуються, що використовуються в діяльності компанії, на усіх рівнях ланцюжків постачань.
SCRM використовують як інструмент захисту бізнесу. SCRM ефективно застосовується і на стадії початку робіт з новим постачальником, та з вже узгодженим постачальником, оскільки дозволяє ідентифікувати та понижати ризики.
Інструменти та методи, що розглядаються, придатні як для оцінки існуючих ланцюжків постачань, так і для визначення необхідного рівня контролю за діяльністю постачальників.

До програми включені наступні теми:
Короткий огляд стандартів з ризик-менеджменту.
Визначення факторів ризику. Ризик, пов'язаний з постачальниками. Ризик, пов'язаний з продукцією/послугами.
Етапи управління ризиками.
Фактори ризику, пов'язані з постачальниками.
Фактори ризику, пов'язані з продукцією/послугами.
Діяльність зі зниження ризику/управління ризиком.
Карта оцінки ризиків: форма, складання, застосування.
Реєстр ризиків: рекомендовані форми.
Актуалізація Карт та Реєстр ризиків.
Про аудит постачальників: дистанційно та на місці виробництва/надання послуг.
Ризики покупця при укладанні договору постачання.

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: договірна.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали в електронному вигляді.
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Керівник семінару
: Тихоненко В.В., генеральний директор Т0В «ВATТ», к.т.н.
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Для заявок: vatt @ akademia.kiev.ua

Детальніше про семінари та
тренінги: www.usq.com.ua


Управление рисками в цепочках поставок. Практические подходы (семинар)

Целевая аудитория

Генеральные директора, коммерческие директора, директора по логистике, руководители служб поставок, менеджеры по закупкам, менеджеры проектов

Цель мероприятия
Сформировать у Участников современный подход к управлению рисками в цепочках поставок (SCRM) и помочь применять SCRM к своим поставщикам.

Программа

Управление рисками в цепочках поставок (supply chain risk management - SCRM) используется для защиты закупаемых товаров и услуг, используемых в деятельности компании, на всех уровнях цепочек поставок.
SCRM используют как инструмент защиты бизнеса. SCRM эффективно применяется и на стадии начала работ с новым поставщиком, и с уже одобренным поставщиком, поскольку позволяет идентифицировать и снижать риски.
Рассматриваемые инструменты и методы пригодны как для оценки существующих цепочек поставок, так и для определения требуемого уровня контроля за деятельностью поставщиков.

В программу включены следующие темы:
Краткий обзор стандартов по риск-менеджменту.
Определение факторов риска. Риск, связанный с поставщиками. Риск, связанный с продукцией/услугами.
Этапы управления рисками.
Факторы риска, связанные с поставщиками.
Факторы риска, связанные с продукцией/услугами.
Деятельность по снижению риска/управлению риском.
Карта оценки рисков: форма, составление, применение.
Реестр рисков: рекомендуемые формы.
Актуализация Карт и Реестров рисков.
Об аудите поставщиков: дистанционно и на месте производства/предоставления услуг.
Риски покупателя при заключении договора поставки.

Дополнительная информация
Продолжительность:
2 дня.
Стоимость: договорная.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы в электронном виде.
Возможен корпоративный формат - на предприятии (стоимость - договорная).
Руководитель семинара
: Тихоненко В.В., генеральный директор 000 «ВАТТ», к.т.н.
Телефоны для справок: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Для заявок: vatt @ akademia.kiev.ua

Подробнее о семинарах и
тренингах: www.usq.com.ua