Система управління економічною безпекою підприємства (консультаційний семінар)

Програма
1. Поняття економічної безпеки.
2. Система управління економічною безпекою підприємства (СУЕБ). Задачі СУЕБ. Основні елементи СУЕБ.
3. Посадові обов’язки, відповідальність і повноваження.
4. Впровадження та функціонування системи економічної безпеки підприємства. Документи, записи в СУЕБ та їх зберігання.
5. Економічна безпека в системі корпоративних відносин підприємства.
6. Критичні та не критичні закупівлі. Оцінка постачальників. Тендери.
7. Аутсорсинг. Верифікація підрядників.
8. Ідентифікація, аналіз та оцінювання загроз економічній безпеці підприємства.
9. Управління ризиками в СУЕБ. Стандарти по управлінню ризиками.
10. Складання Реєстру ризиків. Актуалізація Реєстру ризиків.
11. Забезпечення безперервності бізнесу.
12. Внутрішній та зовнішній інформаційний обмін.
13. Управління змінами в СУЕБ. Матриця змін.
14. Взаємодія СУЕБ з системами управління: активами, проектами, ризиками, безперервністю бізнесу, інформаційною безпекою, ланцюжком постачань, антикорупційною діяльністю, соціальною відповідальністю, техногенною безпекою та охороною праці, харчовою безпекою (НАССР), а також екологічним менеджментом.
15. Підготовка Персоналу в СУЕБ.
16. Підготовка внутрішніх аудиторів СУЕБ.
17. Проведення внутрішніх аудитів СУЕБ. Документування СУЕБ.
18. Коригування в СУЕБ. Визначення причин помилок.
19. Аналізування дієвості СУЕБ вищим керівництвом.
20. Покращення СУЕБ.

Додаткова інформація
Тривалість: 2 дні.
Вартість: 6500 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральний директор ЕКТЦ «ВАТТ»
Електронна пошта для замовлень: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua

Система управления экономической безопасностью предприятия (консультационный семинар)

Программа
1. Понятие экономической безопасности.
2. Система управления экономической безопасностью предприятия (СУЭБ). Задачи СУЭБ. Основные элементы СУЭБ.
3. Должностные обязанности, ответственность и полномочия.
4. Внедрение и функционирование системы экономической безопасности предприятия. Документы, записи в СУЭБ и их хранение.
5. Экономическая безопасность в системе корпоративных отношений предприятия.
6. Критические и не критические закупки. Оценка поставщиков. Тендеры.
7. Аутсорсинг. Верификация подрядчиков.
8. Идентификация, анализ и оценка угроз экономической безопасности предприятия.
9. Управление рисками в СУЭБ. Стандарты по управлению рисками.
10. Составление Реестра рисков. Актуализация Реестра рисков.
11. Обеспечение непрерывности бизнеса.
12. Внутренний и внешний информационный обмен.
13. Управление изменениями в СУЭБ. Матрица изменений.
14. Взаимодействие СУЭБ с системами управления: активами, проектами, рисками, непрерывностью бизнеса, информационной безопасностью, цепочкой поставок, антикоррупционной деятельностью, социальной ответственностью, техногенной безопасностью и охраной труда, пищевой безопасностью (НАССР), а также экологическим менеджментом.
15. Подготовка Персонала в СУЭБ.
16. Подготовка внутренних аудиторов СУЭБ.
17. Проведение внтуренних аудитов СУЭБ. Документирование СУЭБ.
18. Коррекции в СУЭБ. Определение причин ошибок.
19. Анализ эффективности СУЭБ высшим руководством.
20. Улучшение СУЭБ.

Дополнительная информация
Продолжительность: 2 дня.
Стоимость: 6500 грн. без НДС.

Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель семинара: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральный директор ЭКТЦ «ВATТ»
Электронная почта для заявок: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефоны для справок: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Детальнее о семинарах и тренингах: www.usq.com.ua