Внутрішній та зовнішній аудит проектів (тренінг)

У наш час складно знайти компанію, яка не займалася б проектами у своїй повсякденній діяльності: розвиток бізнесу, інвестиції, впровадження нових систем, процесів, продуктів і т.п.
Якісне та своєчасне виконання проектів суттєво впливає на бізнес.
Аудити системи управління проектами Компанії спрямовані для отримання відповіді на запитання: "Чи правильно ми управляємо проектами у Компанії та, що нам необхідно зробити для покращення?" Для цього проводять оцінку, аудит усієї системи управління проектами.
Існують внутрішні та зовнішні аудити систем управління проектами. Внутрішні аудити проводять свої (підготовані для цього) спеціалісти, хоча можливе і залучення для проведення внутрішніх аудитів та зовнішніх спеціалістів (це вирішує керівництво Компанії). Зовнішні аудити проводять спеціалізовані компанії, які мають досвід проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів.

Основні елементи програми:
-
Система управління проектами (СУП).
- Процеси СУП.
- Внутрішні та зовнішні стандарти.
- Невизначеності в управлінні проектами.
- Ризики. Аналіз "витрати-вигоди". Управління ризиками проекту.
- Планування аудиту.
- Опитувальник аудиту.
- Проведення аудиту.
- Звітність аудиту.
- Аналіз результатів аудиту.
- Покращення діяльності за результатами аудиту.
- Приклади документів.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Внутренний и внешний аудит проектов (тренинг)

В наше время сложно найти компанию, которая не занималась бы проектами в своей повседневной деятельности: развитие бизнеса, инвестиции, внедрение новых систем, процессов, продуктов и т.п.
Качественное и своевременное выполнение проектов существенно влияет на бизнес.
Аудиты системы управления проектами Компании направлены для получения ответа на вопрос: "Правильно ли мы управляем проектами в Компании и, что нам нужно сделать для улучшения?". Для этого проводят оценку, аудит всей системы управления проектами.
Существуют внутренние и внешние аудиты систем управления проектами. Внутренние аудиты проводят свои (подготовленные для этого) специалисты, хотя возможно и привлечение для проведения внутренних аудитов и внешних специалистов (это решает руководство Компании). Внешние аудиты проводят специализированные компании, имеющие опыт проведения внутренних и внешних аудитов.

Основные элементы программы:
-
Система управления проектами (СУП).
- Процессы СУП.
- Внешние и внутренние стандарты.
- Неопределенности в управлении проектами.
- Риски. Анализ "затраты-выгоды". Управление рисками проекта.
- Планирование аудита.
- Вопросник аудита.
- Проведение аудита.
- Отчетность аудита.
- Анализ результатов аудита.
- Улучшения деятельности по результатам аудита.
- Примеры документов.


Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.

Стоимость
: 3950 грн. без НДС.

Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "BAТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua