Управління активами та ризик-менеджмент ISO 55000

Програма

1. Система управління активами.

2. Зацікавлені сторони у системі управління активами (СУА), їхні вимоги та очікування, звітність.
3. Активи.
4. Основна термінологія.
5. Переваги від управління активами.
6. Основні принципи управління активами.
7. Елементи системи управління активами.
8. Предметні галузі, що стосуються діяльності з управління активами.
9. Ідентифікація та оцінка ризиків, пов'язаних з активами. Реєстр ризиків. Управління ризиками. Аудит застосованого підходу з управління ризиком та аналіз ризиків вищим керівництвом.
10. Моніторинг та прогноз стану активів.
11. Оцінки цінності активів як сукупності наявних продуктивності, ризиків та витрат.
12. Надання можлиовтсей керівництву для прийняття аргуметованих рішень.
13. Система управління активами. Процеси. Стратегічний план управління активами.
14. Лідерство у СУА, Політика, посадові обов'язки, відповідальність та повноваження.
15. Планування у СУА. Ризики та перспективи. Цілі.
16. Засоби підтримки у СУА: ресурси, компетентніть, поінформованість, обмін інформацією, документи.
17. Функціонування СУА. Оперативне планування та управління. Управління змінами. Аутсорсинг.
18. Оцінка результативності у СУА. Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка.
19. Внутрішні аудити СУА. Підготовка, проведення, подальші дії.
20. Аналіз СУА керівництвом.
21. Невідповідності та коригувальні дії у СУА.
22. Запобіжні дії. Проактивне виявлення потенційних відмов у продуктивності активів.
23. Покращення СУА.

Додатково:

Забезпечення безперервності бізнесу.

Додаткова інформація
Тривалість: 2 дні.
Вартість: договірна.
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семинари та тренінги
: www.usq.com.ua


Управление активами и риск-менеджмент ISO 55000

Программа

1. Система управления активами.

2. Заинтересованные стороны в системе управления активами (СУА), их требования и ожидания, отчетность.
3. Активы.
4. Основная терминология.
5. Выгоды от управления активами.
6. Основные принципы управления активами.
7. Элементы системы управления активами.
8. Относящиеся к деятельности по управлению активами предметные области.
9. Идентификация и оценка рисков, связанных с активами. Реестры рисков. Управление рисками. Аудит применяемого подхода по управлению риском и анализ рисков высшим руководством.
10. Мониторинг и прогноз состояния активов.
11. Оценки ценности активов как совокупности имеющейся производительности, рисков и затрат.
12. Предоставление возможностей руководству для принятия аргументированных решений.
13. Система управления активами. Процессы. Стратегический план управления активами.
14. Лидерство в СУА, Политика, должностные обязанности, ответственность и полномочия.
15. Планирование в СУА. Риски и перспективы. Цели.
16. Средства поддержки в СУА: ресурсы, компетентность, осведомленность, обмен информацией, документы.
17. Функционирование СУА. Оперативное планирование и управление. Управление изменениями. Аутсорсинг.
18. Оценка результатов в СУА. Мониторинг, измерения, анализ и оценка.
19. Внутренние аудиты СУА. Подготовка, проведение, последующие действия.
20. Анализ СУА руководством.
21. Несоответствия и корректирующие действия в СУА.
22. Предупреждающие действия. Проактивное обнаружение потенциальных отказов в производительности активов.
23. Улучшение СУА.

Дополнительно:

Обеспечение непрерывности бизнеса.

Дополнительная информация
Продолжительность: 2 дня.
Стоимость: договорная.
Возможен корпоративный формат - на предприятии (стоимость - договорная).
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "BAТТ".
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua