Управління людською діяльністю та помилками Персоналу

По американським даним в енергетиці біля 80% усіх подій відносяться до людьскої помилки (в іншних сферах промисловості - до 90%). Приблизно 20% вносять відмови обладнання. З цих 80-90% більшість людських помилок (70%) пов'язані зі прихованими організаційними слабкостями (помилки приховувалися, не було реакції на них), а біля 30% пов'язані з індивідуальним робітником. Зосереджуючи зусилля на зменшенні людських помилок, можна зменшити вірогідність небажаних випадків та подій, покращити якість продукції/робіт/послуг, екологічну та промислову безпеку підприємства, охорону праці.

Довідка:
Не прямі економічні витрати на ліквідацію небажаних випадків та подій у чотири-шість разів перевищують прямі.

Тренінг корисний тим, хто розробляє та вдосконалює систему управління якустю з ISO 9001, систему екологічного менеджменту з ISO 14001, систему управління охороною праці (згідно національним вимогам та міжнародним - OHSAS 18001).

Програма
1. Вступні лекції.
2. Основи теорії помилок.
3. Приклади.
4. Задачі.
5. Групова робота.
6. Аналіз винайдених рішень.
7. Планування змін.
8. Контроль дій при впровадженні змін.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.

Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу
: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Управление человеческой деятельностью и ошибками Персонала

По американским данным в энергетике около 80% всех событий относятся к человеческой ошибке (в других сферах промышленности - до 90%). Примерно 20% вносят отказы оборудования. Из этих 80-90% большинство человеческих ошибок (70%) связаны со скрытыми организационными слабостями (ошибки скрывались, не было реакции на них), а около 30% связаны с индивидуальным работником. Сосредоточивая усилия на уменьшении человеческих ошибок, можно уменьшить вероятность неблагоприятных случаев и событий, улучшить качество продукции/работ/услуг, экологическую и промышленную безопасность предприятия, охрану труда.

Справка:
Косвенные экономические затраты на ликвидацию неблагоприятных случаев и событий в четыре-шесть раз превышают прямые.

Тренинг полезен тем, кто разрабатывает и совершенствует систему управления качеством по ISO 9001, систему экологического менеджмента по ISO 14001, систему управления охраной труда (согласно национальным требованиям и международным - OHSAS 18001).

Программа
1. Вводные лекции.
2. Основы теории ошибок.
3. Примеры.
4. Задачи.
5. Групповая работа.
6. Анализ найденных решений.
7. Планирование изменений.
8. Контроль действий при внедрении изменений.


Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.

Стоимость: 3950 грн. без НДС.

Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга
: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "BAТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua