Управління випуском та постачанням продукції (консультаційний семінар)

Програма
Управління випуском та постачанням продукції.

1. GAP-аналіз виробництва замовника (включаючи оцінку можливих типів виробничих втрат).
2. Планування спільних дій.
3. Проведення необхідних тренінгів для Персоналу підприємства по застосуванню кращих практик виробництва (керівники, ІТР, майстри).
4. Розробка документів.
5. Консультації по впровадженню вимог розроблених документів.
6. Перевірка впровадження встановлених вимог.
7. Аналіз отриманих результатів.
8. Рекомендації щодо подальших дій.

Документи на виході:

1. Настанова по організації планування, управління та здійснення контролю на підприємстві.
2. Основні положення сучасної виробничої системи підприємства. Стандартизація виробничих операцій.
3. Критерії оцінки виробничої діяльності (закупівлі, оцінка та прийняття постачальників, склади комлектуючих, виробництво, управління якістю, готова продукція: зберігання, пакування, відвантаження, транспортування). Контрольна карта оцінки діяльності підприємства.
4. Процедури:
4.1 Планування, підготовка, контроль виробництва.

4.2 Технічне обслуговування виробничого обладнання.

4.3 Контроль ризиків виробництва.
4.4 Забезпечення вирішення проблем.
4.5 Управління безперервністю бізнесу.
4.6 Забезпечення внутрішніх та зовнішніх комунікацій Персоналу.
4.7 Управління змінами.
5. Процеси виробництва (схеми).
6. Методичні вказівки для постачальників, опитувальні листи постачальників.
7. Форми реєстрів для підприємства.

Також використовуються підходи "Бережливого виробництва".


Додаткова інформація
Тривалість: 120 годин.
Вартість: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник проекту: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральний директор Експертно-консультаційного та тренінгового Центру «BAТТ». Публікації: "Практичний довідник спеціаліста з охорони праці" під ред. В.В. Тихоненка; статті "Ідентифікація та оцінка ризиків", "Стандарти безпечності" та ін.
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Електронна пошта для замовлень
: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua

Управление выпуском и поставкой продукции (консультационный семинар)

Программа
Управление выпуском и поставкой продукции.

1. GAP-анализ производства заказчика (включая оценку возможных типов производственных потерь).
2. Планирование совместных действий.
3. Проведение необходимых тренингов для Персонала предприятия по применению лучших практик производства (руководители, ИТР, мастера).
4. Разработка документов.
5. Консультации по внедрению требований разработанных документов.
6. Проверка внедрения установленных требований.
7. Анализ полученных результатов.
8. Рекомендации по дальнейшим действиям.

Документы на выходе:

1. Руководство по организации планирования, управления и осуществления контроля на предприятии.
2. Основные положения современной производственной системы предприятия. Стандартизация производственных операций.
3. Критерии оценки производственной деятельности (закупки, оценка и прием поставщиков, склады комлектующих, производство, управление качеством, готовая продукция: хранение, упаковка, отгрузка, транспортировка). Контрольная карта оценки деятельности предприятия.
4. Процедуры:
4.1 Планирование, подготовка, контроль производства.

4.2 Техническое обслуживание производственного оборудования.

4.3 Контроль рисков производства.

4.4 Обеспечение решения проблем.
4.5 Управление непрерывностью бизнеса.
4.6 Обеспечение внутренних и внешних коммуникаций Персонала.
4.7 Управление изменениями.
5. Процессы производства (схемы).
6. Методические указания для поставщиков, опросные листы поставщиков.
7. Формы реестров для предприятия.

Также используються подходы "Бережливого производства".


Дополнительная информация
Продолжительность: 120 часов.
Стоимость: договрная.

Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель проекта: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральный директор Экспертно-консультационного и тренингового Центра «BAТТ». Публикации: "Практический справочник специалиста по охране труда" под ред. В.В. Тихоненко; статьи "Идентификация и оценка рисков", "Стандарты безопасности" и др.
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua