Аналіз причин невідповідностей
- Рівень управління робочим місцем
Причини невідповідностей - невиконання Персоналом своїх обов'язків, недостатнє знання документованих процедур, зневага до документації (регламентам та вимогам), непрофесіоналізм; ін.

- Рівень управління дільницею, бригадою
Причини невідповідностей - недоліки в організації роботи; недостатня кількість необхідного обладнання; відсутність потрібного вимірювального інструменту, потрібної оснастки, розхідних матеріалів; ін.

- Рівень управління виробництвом та підприємства в цілому
Причини невідповідностей - недостатня взаємодія між підрозділами; відхилення у виробничій дисципліні; у функціонуванні процесів; недостатність ресурсів у підрозділу, щоб вирішувати проблеми попереднього (другого) рівня; ін.

- Рівень взаємовідносин з постачальниками
Причина невідповідностей - відхилення у якості постачань; занижені (або просто не визначені) вимоги контрактів, стандартів; відсутність резервних постачальників; відсутність у постачальника системи менеджменту якості; ін.

Детальніше: www.usq.com.ua

Анализ причин несоответствий
- Уровень управления рабочим местом
Причины несоответствий - неисполнение Персоналом своих обязанностей, недостаточное знание документированных процедур, пренебрежение к документации (регламентам и требованиям), непрофессионализм; др.

- Уровень управления производственным участком, бригадой
Причины несоответствий - недостатки в организации работы; неоснащенность требуемым оборудованием; отсутствие нужного мерительного инструмента, нужной оснастки, расходных материалов; др.

- Уровень управления производством и предприятия в целом
Причины несоответствий - недостаточное взаимодействие между подразделениями; отклонения в производственной дисциплине; в функционировании процессов; недостаточность ресурсов у подразделения, чтобы решить проблемы предыдущего (второго) уровня; др.

- Уровень взаимоотношений с поставщиками
Причина несоответствий - отклонения в качестве поставок; заниженные (или просто неопределенные) требования контрактов, стандартов; отсутствие резервных поставщиков; отсутствие у поставщика системы менеджмента качества; др.

Подробнее: www.usq.com.ua