Пропозиції щодо покращення безпеки людей (12 пунктів)

1. Обов'язково усім без виключення приймати до уваги, що будь-яка робота пов'язана з небезпеками та ризиками.

2. Інструктажі з робітниками проводити з використанням реєстрів небезпек та ризиків на конкретних робочих місцях (попередньо склавши такі реєстри з описанням небезпек та оцінивши ризики).

3. Не робити виключень та не допускати до роботи керівників, які погано знають: вимоги правил безпеки, інструкцій, стандартів, небезпек та ризиків на робочих місцях.

4. Не робити виключень та не допускати до роботи будь-яких робітників, які погано знають: вимоги правил безпеки, інструкцій, стандартів, небезпек та ризиків на робочих місцях.

5. Не робити виключень ні для кого, розглядаючи питання застосування засобів індивідуального та колективного захисту.

6. Ретельно досліджувати причини будь-яких інцидентів (що трапилися, та тих, що могли трапитися). У зв'язку з цим змінювати (актуалізуванти) реєстри небезпек та ризиків на робочих місцях.

7. Обов'язково у встановлені терміни проводити коригувальні та запобіжні дії для забезпеченння безпеки людей.

8. Поважати себе та інших.

9. Посилювати комунікації з питань безпеки на усіх рівнях: топ-менеджмент, керівники, ІТР, робочі.

10. Постійного проводити навчання Персоналу та краще частіше, ніж цього зараз вимагають зовнішні і внутрішні правила та інструкції.

11. Досягати підвищення результативності протиаварійних тренувань.

12. Не штрафувати за порушення (внутрішні штрафи у вигляді зниження премії і т.п.). Якщо будь-хто порушує правила безпеки, він повинен знати про те, що його за це звільнять з посади, яку він займає.

Автор Валентин Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".

на головну сторінку

Предложения по улучшению безопасности людей (12 пунктов)

1. Обязательно всем без исключения принимать во внимание, что любая работа связана с опасностями и рисками.

2. Инструктажи с работниками проводить с использованием реестров опасностей и рисков на конкретных рабочих местах (предварительно составив такие реестры с описанными опасностями и оцененными рисками).

3. Не делать исключений и не допускать к работе руководителей, которые плохо знают: требования правил безопасности, инструкций, стандартов, опасностей и рисков на рабочих местах.

4. Не делать исключений и не допускать к работе любых работников, которые плохо знают: требования правил безопасности, инструкций, стандартов, опасностей и рисков на рабочих местах.

5. Не делать исключений ни для кого, рассматривая вопросы применения средств индивидуальной и коллективной защиты.

6. Тщательно исследовать причины любых инцидентов (происшедших и тех, которые могли произойти). В связи с этим изменять (актуализировать) реестры опасностей и рисков на рабочих местах.

7. Обязательно в установленные сроки проводить корректирующие и предупреждающие действия для обеспечения безопасности людей.

8. Уважать себя и других.

9. Усиливать коммуникации по вопросам безопасности на всех уровнях: топ-менеджмент, руководители, ИТР, рабочие.

10. Постоянно проводить обучение Персонала и лучше чаще, чем этого сейчас требуют внешние и внутренние правила и инструкции.

11. Достигать повышения результативности противоаварийных тренировок.

12. Не штрафовать за нарушения (внутренние штрафы в виде снижения премии и т.п.). Если кто-либо нарушает правила безопасности, он должен знать о том, что его за это уволят с занимаемой должности.

Автор Валентин Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "BAТТ".

на главную страницу