В листопаді 2017 року опубліковано стандарт ISO/TS 17969:2017 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency management for well operations personnel", який стосується системи управління компетентністю персоналу, який експлуатує нафтові та газові свердловини

Це друге видання стандарту ISO/TS 17969 (перше видання вийшло в 2015 році) має допомогти працівникам нафтогазової галузі розробляти, впроваджувати, підтримувати і удосконалювати свої системи управління компетентністю (CMS) для персоналу по експлуатації свердловин. ISO/TS 17969:2017 підтримує загальні принципи управління компетенцією, які можуть застосовуватися до будь-якої операції в нафтогазовій галузі.

У додатках до ISO/TS 17969:2017 наведені приклади профілів компетенцій для персоналу, відповідального за цілісність свердловини. Додаток А включає приблизний робочий лист, який можна використовувати при проведенні оцінки компетентності, щоб допомогти зафіксувати результати оцінки в порівнянні з очікуванням, а також в результаті плану дій для усунення виявлених прогалин.

ISO/TS 17969:2017 застосовується до всіх операторів, сервісних компаній і бурових підрядників, які працюють на свердловинах і експлуатують свердловини.
В ноябре 2017 года опубликован стандарт ISO/TS 17969:2017 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency management for well operations personnel", касающийся системы управления компетентностью персонала, эксплуатирующего нефтяные и газовые скважины

Это второе издание стандарта ISO/TS 17969 (первое издание вышло в 2015 году) должно помочь работникам нефтегазовой отрасли разрабатывать, внедрять, поддерживать и совершенствовать свои системы управления компетентностью (CMS) для персонала по эксплуатации скважин. ISO/TS 17969:2017 поддерживает общие принципы управления компетенцией, которые могут применяться к любой операции в нефтегазовой отрасли.

В приложениях к ISO/TS 17969:2017 приведены примеры профилей компетенций для персонала, ответственного за целостность скважины. Приложение А включает примерный рабочий лист, который можно использовать при проведении оценки компетентности, чтобы помочь зафиксировать результаты оценки в сравнении с ожиданием, а также в результате плана действий для устранения выявленных пробелов.

ISO/TS 17969:2017 применим ко всем операторам, сервисным компаниям и буровым подрядчикам, работающим на скважинах и эксплуатирующих скважины.